SMIL - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskuddet skal bidra til å redusere forurensingen fra jordbruket, samt ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet, gjennom engangstilskudd til investeringer.

Også i 2018 er det avsatt ekstra penger til utbedring av rørgater, kummer og andre hydrotekniske anlegg i leirjordsområdene.

Tiltakene skal være utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig siktemål er å få til målretta tiltak tilpassa lokale utfordringer i kommunene. Se lenke til forskrift i høyremenyen. 

 
Utglidning i bekkeløp. Foto: Sverre Dahl.

Hva kan det søkes om?

Forurensingstiltak som reduserer avrenning av jord og næringssalter fra jordbruket kan være:

  • Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg som rørgater og kummer
  • Erosjonssikring av bekkeløp
  • Rensetiltak som etablering eller tømming av fangdammer

Disse typer tiltak har høy prioritet i alle kommunene i Vestfold, for å bidra til å holde jorda på jordet og bedre miljøtilstanden i jordbrukspåvirkede bekker, elver og innsjøer. Dette er nedfelt i tiltaksplaner som følger opp kravene i vannforskriften (og EUs vanndirektiv).

Kulturlandskapstiltak kan være:

  • Rydding og beiting på gammel kulturmark, rundt kulturminner og i kulturmiljøer
  • Tiltak for å fremme biologisk mangfold
  • Ttilrettelegging med turstier i jordbrukslandskapet
  • Istandsetting av verneverdige bygninger eller anlegg

Hvem kan søke SMIL-tilskudd
Tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd. Det må foreligge tillatelse fra landbrukeiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak. Tilskudd kan også gis til tiltak i naturvernområder eller områder vernet etter kulturminneloven. Fra 2017 er forskriften endret slik at eiere som ikke selv driver areal, likevel kan søke SMIL-tilskudd dersom det drives en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen.

Søknad
Det skal søkes på eget søknadsskjema, se lenke i høyremenyen.
Søker må oppfylle visse miljøkrav, og denne dokumentasjonene må foreligge:
• Gjødslingsplan
• Journal over plantevernmidler
• Kart og beskrivelse av miljøtiltaket
• Kart over alt eid og leid jordbruksareal
Dette erstatter det tidligere kravet til miljøplan 1 og 2, som er falt bort.

Søknad sendes kommunen som behandler og gjør vedtak om tilskudd. Søknadene behandles fortløpende. Kommunen prioriterer søknadene etter sin kommunale tiltaksstrategi for SMIL, som er utarbeidet sammen med faglaga.