Utlysing av "Klima- og miljøprogrammet i jordbruket"

Foto: Eva Pauline Hedegart
Foto: Eva Pauline Hedegart

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål innen klima og miljø gjennom å gi tilskudd til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak.

Vestfold er tildelt 350 000 kr til dette programmet i 2018. Søknadsfrist 15. februar. Søknader sendes kun elektronisk gjennom Altinn.

Mer om innsending av elektronisk søknad på Landbruksdirektoratets nettsider: www.landbruksdirektoratet.no/no/lenker/agros/kmfylke

Prosjektene skal øke kunnskapen om effektive tiltak og utfordringer, samt gi kunnskapsoverføring fra forskning til praktisk jordbruk og oppdatert rådgiving til næringsutøvere.

Målgruppa for programmet:

 • Landbruksrådgivingen
 • Fag- eller næringsorganisasjoner
 • Andre kompetanse- og forskningsmiljøer

Utviklings- og informasjonsprosjekter innenfor følgende temaer:

 • Klimatilpasning
 • klimagassutslipp og karbonbinding
 • forurensning til vann, jord og luft
 • naturmangfold, kulturminner og kulturlandskap

Det er særlig ønskelig med prosjekter innen:

 • klimatilpasning (prioritert 2018)
 • karbonbinding og klimagassutslipp fra jordbruket og tiltak for å redusere utslipp av lystgass og metan (prioritert 2018)
 • erosjon og arealavrenning
 • redusert bruk av plantevernmidler
 • gjødsling og jordarbeiding
 • lagring og håndtering av husdyrgjødsel og biogjødsel
 • grøfting og hydroteknikk
 • drift/tiltak som ivaretar naturmangfold, kulturminner, genressurser og kulturlandskap

Mer om faglige prioriteringer 2018 på Landbruksdirektoratets nettsider: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/klima-og-miljoprogrammet/om-klima-og-miljoprogrammet 

Kontaktpersoner