Miljøtiltak

Vestfold er det fylket som har størst andel av arealene sine som fulldyrka jord, og store deler av disse liggere i leirjordsområder nær vassdrag. Tilskudd til miljøtiltak mot forurensing av innsjøer, elver og bekker er derfor høyt prioritert. Arbeidet med oppfølging av vannforskriftens krav til god miljøtilstand i vassdrag underbygger denne satsningen. Grøftetilskuddet blir gjeninnført fra 2013, blant annet fordi det reduserer avrenning og klimautslipp.

Kulturlandskapet i Vestfold er, som mange andre steder i landet, truet av gjengroing. Rydding og beiting av gammel kulturmark er derfor et viktig tiltak for å fremme biologisk mangfold og tilrettelegge for opplevelse av landskapet. Skjøtsel rundt kulturminner fra gammel og nyere tid og restaurering av gamle bygninger i tilknytning til gårdstun er viktig for å bevare verdifulle kulturmiljøer.