Jordvern i fokus over lang tid

Vestfold var det første fylket som fikk en heldekkende jordsmonnkartlegging av dyrka mark.

Jordsmonnkartlegging
Kartleggingen startet i 1989 og ble fullført i 1996. Med bakgrunn i de digitale jordsmonndataene, publiserte NIJOS i 2004 en jordsmonnstatistikk for Vestfold. I 2006 publiserte Norsk institutt for Skog og landskap et jordsmonnatlas som ga en mer detaljert beskrivelse av jordsmonnet, illustrert med kart og bilder.

Verdiklassekart - klassifisering av landbruksarealer med hensyn til produksjonsverdi og klimahensyn
I forbindelse med Vestfold fylkeskommunes arbeid med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk er det utarbeidet et verdiklassekart som viser arealenes produksjonsevne av mat, bioenergi og trevirke; uavhengig av skiftestørrelse og eiendomsgrenser. Verdiklassekartet er lagd for å brukes som et temakart i overordnet regional og kommunal planlegging.

Kilden - til arealinformasjon
På kartportalen "Kilden" (Norsk institutt for bioøkonomi) kan du finne temakart som for eksempel jordressurskart, dyrkningsklassekart og jordkvalitet.

Kontaktpersoner