Jordvern

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer

I Vestfold er byer og tettsteder omgitt av jordbruksareal av høy kvalitet, som er under stort utbyggingspress.

Av Norges landareal er kun 3% dyrka jord og kun 1% er egnet til matkornproduksjon. I Vestfold utgjør dyrka jord hele 20 prosent av landarealet. Med meget gode klimatiske forutsetninger for matproduksjon er det ytterst viktig at jordbruksareal i Vestfold ikke blir omdisponert til andre formål. 

Befolkningsvekst, inntektsøkning og bedre kommunikasjonsmuligheter skaper utbyggingspress og endringer i arealbruk. Vestfold er knyttet til Oslo-området, og er en del av et større bo- og arbeidsmarked. Samlet for de siste 40 år var befolkningsveksten i Vestfold ca. 0,7 prosent per år. Siste år har imidlertid veksten vært på 1,0 prosent. Kommunene Sandefjord, Stokke, Nøtterøy og Sande, som alle ligger langs kysten, har hatt noe høyere vekst siste periode, så også innlandskommunen Andebu.

Statistikken for omdisponering av dyrka og dyrkbar mark i hele Vestfold forteller at bebyggelse, golf og veianlegg har lagt beslag på betydelige arealer som kunne vært brukt til matproduksjon. Statistikk for omdisponering av jord finner du i spalten til høyre.