Erstatning offentlig pålegg planteskadegjørere

Mattilsynet kan på bakgrunn av mistanke om eller funn av en farlig skadegjører utstede et offentlig pålegg om å gjennomføre tiltak som skal sikre at skadegjøreren fjernes og ny spredning unngås.

Formålet med ordningene er å bidra til bekjempelsen av planteskadegjørere og dyresykdommer, bidra til trygg mat og gi økonomisk erstatning for å redusere belastningen ved ulike bekjempelsestiltak.

Erstatning kan gis til den delen av et foretak som produserer egne produkter innenfor landbruk dersom virksomheten er registrert som merverdiavgiftspliktig etter lov om merverdiavgift § 28 og kan levere årsoppgave som landbruksforetak etter samme lov § 31.

Ordningen med erstatning etter offentlig pålegg som følge av planteskadegjørere skal redusere tapet for foretak som får store økonomiske utgifter etter et offentlig pålegg. Det dekker ikke alle ulike kostnader som måtte påløpe som følge av pålegget.

Det gis erstatning for:
- planter og plantemateriale som pålegges destruert
- nødvendig materiell
- arbeidskostnader som er omfattet av pålegget

Søknaden må sendes til fylkesmannen innen 6 måneder etter at pålegg er gjennomført. Søknaden kan fremmes elektronisk via Altinn.

Ordningen er hjemlet i Forskrift om erstatning etter offentlig pålegg i plante- og husdyrproduksjon.