Erstatning klimabetinget avlingssvikt

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.


Melding

Avlingssvikt må meldes til kommunen når det oppstår eller søker har mistanke om at det kan oppstå. Kommunen og andre vil da ha mulighet for å ta en befaring.

Søknadsfrist 31. oktober
Søknadsfristen er absolutt. Landbruksdirektoratet må ha meget gode grunner for å gi dispensasjon fra denne.

Søknad
Det oppfordres til å søke elektronisk gjennom Altinn. Det er også mulig å søke på papir. Søknadsskjema kan lastes ned fra Landbruksdirektoratets nettside (se nederst) eller kan fås i kommunen.

Beregning av erstatning
Klimatiske forhold er blant annet vinterskader, vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, store nedbørsmengder og frost.
- Skader forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras dekkes ikke.
- Kvalitetstap dekkes ikke, med unntak av vekstgruppene frukt og bær.

Avlingssvikt er definert som svikt i avlingsmengde i forhold til gjennomsnittsavling for vekstgruppen.  Avling i skadeåret må være mindre enn 70 % av vekstgruppens tidligere års avling for at erstatning kan utløses (egenandel). Vekstgruppene er: Korn – Grovfôr – Frukt – Bær – Potet – Grønnsaker.

Tapt avling (i kilo) erstattes med standardiserte nasjonale satser i vekstgruppen. Disse inngår i beregningene som utføres av fylkesmannen etter standardiserte beregningsformler i det elektroniske saksbehandlersystemet ELF. Maksimumsgrense for utbetaling per vekstgruppe er kr 750 000. Beregnet erstatning under kr 5 000 utbetales ikke.

For å være erstatningsberettiget må foretaket ha gjort det som normalt bør gjøres for å sikre seg mot tapet.

Erstatning kan også gis for svikt i honningproduksjon. Mer om det under siden «Husdyr».

Mer om ordningene på Landbruksdirektoratet sine nettsider.