Offentlig pålegg, husdyr

Offentlig pålegg gis for å bekjempe sykdommer og erstatning gis for å redusere den økonomiske belastningen.

Kyr

Kyr

Erstatning kan gis f.eks. ved pålagt nedslakting som følge av husdyrsykdom (eks. skrapesyke på sau), pålagt opphold i produksjonen, frivillig nedslakting ved sykdomssanering og beiterestriksjoner.

Påleggene blir gitt av Mattilsynet, og fylkesmannen behandler erstatningssøknaden. Ta kontakt med fylkesmannen så snart pålegget kommer og før tiltak settes i verk.

Fylkesmannen er førsteinstans for ordningen.

Søknadsskjema og regelverk finnes her.