Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.

Statsetatenes forventninger til kommunene i Vestfold

Forventningsbrevet formidler statlige etaters krav og prioriteringssignaler til kommunene i Vestfold. Forventningsbrevet publiseres en gang hvert år. Forventningsbrevet erstatter ikke statens kontinuerlige kommunikasjon med kommunene, men er et forsøk på å gi bedre oversikt, helhet og sammenheng på strategisk nivå.

Forventningsbrev 2019 (PDF)

Forventningsbrev 2018 (PDF)

Forventningsbrev 2017 (PDF)

Forventningsbrev 2016 (PDF)

Forventningsbrev 2015 (PDF)

Forventningsbrev 2014 (PDF)

Forventningsbrev 2013 (PDF)

KOSTRA
KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Informasjonen om kommunale og fylkeskommunale tjenester, bruk av ressurser på ulike tjenesteområder og egenskaper ved befolkningen, blir registrert og sammenstilt for å gi relevant informasjon til beslutningstakere i kommuner, fylkeskommuner og staten. Informasjonen skal gi bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring i kommuner og fylkeskommuner, og gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås. I tillegg skal enkeltpersoner, interessegrupper, media m.fl. kunne finne informasjonen om kommuners og fylkeskommuners tjenester og ressursbruk.

KOSTRA har vært obligatorisk for kommunene og fylkeskommunene fra og med 2001. En av målsettingene med KOSTRA var å forenkle rapporteringen fra (fylkes)kommunene til staten ved at data blir rapportert én gang, men at de samme dataene kan brukes flere ganger til ulike formål. All rapportering fra (fylkes)kommunene til Statistisk sentralbyrå (SSB) skjer i dag ved elektronisk datautveksling.

SSB publiserer ureviderte tall for kommunene og fylkeskommunene 15. mars, og opprettede tall 15. juni. De ureviderte nøkkeltallene pr. 15. mars kan innholde feil. Kommunene/fylkeskommunene har anledning til å rette opp feil og mangler i sine data innen 15. april, og SSB gjennomfører kvalitetskontroller og revisjon av datamaterialet før den endelige publiseringen den 15. juni.
I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene og fylkeskommunene til SSB og tall hentet fra andre nasjonale registre utenfor SSB. 


01.10.2018

Fylkesmannen godkjenner ikke at Sande kommune garanterer

Fylkesmannen i Vestfold godkjenner ikke at Sande kommune stiller garanti for låneopptak og utbetaling av spillemidler overfor Sandehallen barnehage og idrettspark AS.


09.08.2018

Gjeldsutviklingen i Vestfold-kommunene

Fylkesmannen ber kommunene vurdere utviklingen av gjeldssituasjonen i egen kommune nøye i kommende budsjett- og økonomiplanprosesser. 


10.10.2017

Roller og ansvar i byggesaker

Fylkesmannens miljø- og samfunsssikkerhetsavdeling ivaretar nasjonale miljøinteresser, og har derfor et ansvar i byggesaker i strandsonen.


03.10.2017

Kommunereformen i Vestfold

Kommunereformen har ført til betydelige endringer i kommunekartet i Vestfold. Her finner du en liste over sammenslåinger og grenseendringer i fylket.


02.10.2017

Bygger nytt fylkesmannsembete

Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Telemark er nå i gang med å forme et nytt fylkesmannsembete som skal være i drift 1. januar 2019.


11.08.2017

Anbefaler ikke grensejustering

Fylkesmannen anbefaler at Grettebygd fortsatt skal være en del av Re kommune.


30.09.2016

Kommunene har selv tegnet nytt kart

Etter kommunereformen vil Vestfold ha seks kommuner, samtlige med over 20 000 innbyggere. . Fylkesmannen vil derfor ikke anbefale endringer i det kommunekartet Vestfold-kommunene selv har tegnet.


30.06.2016

Vestfold leverer rapport om kommunereformen

Fylkesmann Erling Lae leverte torsdag embetets rapport om kommunereformen i Vestfold til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.


08.06.2016

Elektronisk modell for beregning av tilskudd ved bosetting

Et elektronisk verktøy gjør det enklere for kommunene å få oversikt over tilskuddsordninger som gjelder for bosetting av flyktninger.


26.05.2016

Tønsberg kommune ute av Robek

Tønsberg kommune står ikke lenger på Fylkesmannens Robek-liste etter at bystyret gjorde vedtak som dekket inn underskuddet fra 2011. Fylkesmannen gratulerer og byr på bløtkake.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel