Søknad om tillatelse - Franzefoss Gjenvinning AS - Lillevahrskogen næringsområde


Høringsfrist 26. februar 2018 23:59

Franzefoss Gjenvinning AS søker ved epost datert 02.05.2017 om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avfallsanlegg på Stokke Containerservice AS sin lokalitet på Lillevahrskogen næringsområde, Lillevarskogen 9, gbnr. 434/38 i Sandefjord kommune.

Søknaden gjelder tillatelse til å motta, sortere og mellomlagre inntil 14000 tonn næringsavfall, 100 tonn farlig avfall og 50 tonn EE-avfall per år. Det søkes om å kunne samtidig lagre 35 tonn farlig avfall med 1 års maksimal lagringstid. I tillegg søkes det om tillatelse til mottak av grovavfall fra husholdninger, avgrenset til det som kommer til anlegget som ledd i Stokke Containerservice AS sin kontainerutleievirksomhet.

Mottak og sortering av avfallet vil i all hovedsak foregå innendørs. Søker vurderer derfor at anlegget ikke vil generere lukt, støv, flygeavfall eller støy av betydning for naboer. Støybelastning fra transport antas å bli noe større enn tidligere, hvor søker anslår en økning på 20 transporter inn og ut fra anlegget daglig.

Eventuelt forurenset overflatevann fra anlegget vil gå til oljeutskiller før kommunalt nett, og det er ikke planlagt utslipp til nærmiljøet. Rent overflatevann vil dreneres bort fra området og til grunnen.

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Vestfold, Postboks 2078, 3103 Tønsberg eller på epost til fmvepost@fylkesmannen.no innen 26. februar 2018.

Kontaktpersoner