Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Fylkesmannen følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv – dette kan du lese mer om under temaet tvang.

Vis mer

I Vestfold har vi to kontrollkommisjoner i det psykiske helsevernet: 

  1. Kontrollkommisjonen for Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling
  2. Kontrollkommisjonen for Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, BUPA, Søndre- og Nordre Vestfold DPS

Medlemmer i hver kommisjon som oppnevnes av Fylkesmannen i Vestfold:  

  • Lederne er jurister som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommere.
  • En lege i hver kontrollkommisjon med spesialitet i allmennmedisin og helst lang praksis som lege.
  • To legmedlemmer, hvorav ett medlem må ha vært pasient under psykisk helsevern, nærstående til pasient, eller ha pasientinteresser i stilling eller verv. Det andre medlemmet kan for eksempel ha helse- eller sosialfaglig bakgrunn.
  • Alle medlemmene skal ha personlige varamedlemmer.
  • Medlemmene blir oppnevnt for 4 år, og kan gjenoppnevnes en gang.
  • Kommisjonene blir oppnevnt fra januar hvert år.
  • Fylkesmannen skal sikre at rekruttering og oppnevning skjer på en åpen og tillitsvekkende måte, slik at aktuelle kandidater gis anledning til å søke verv i kontrollkommisjonene.

Vi vil alltid ha behov for nye medlemmer i kommisjonene, og ber deg ta kontakt dersom det kan være aktuelt for deg.

 

 


19.04.2017

Behov for mer informasjon om veteraners situasjon

Kommunalt ansatte som jobber med krigsveteraner og deres familier kan delta på fagdager for å få økt kompetanse om veteranenes situasjon.


11.09.2015

Kunngjøring med frist 20.10.2015

Helsedirektoratet har lagt ut 3.kunngjøring av  tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 765.60 for 2015.