Utlysning - verv som leder og varamedlem for leder i kontrollkommisjonene i Vestfold

I Vestfold er det to kontrollkommisjoner; en for Vestfold DPS og BUPA og en for Psykiatrisk fylkesavdeling. Vervene som utlyses er leder og varamedlem for leder i begge kontrollkommisjonene. Søknadsfrist er 13. november 2018.

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon. Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist, og ellers bestå av en lege og to andre medlemmer. Alle medlemmene skal ha personlige varamedlemmer.

Det er Fylkesmannen som er delegert ansvaret for å oppnevne medlemmer.

I Vestfold er det to kontrollkommisjoner; en for Vestfold DPS og BUPA og en for Psykiatrisk fylkesavdeling. Klagesaksmøtene finner sted hver 14. dag på fastsatte datoer og ellers etter avtale i kommisjonene.

Vervene som utlyses er leder og varamedlem for leder i begge kontrollkommisjonene.

Leder skal være en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille kravene i domstolloven §§ 53-55. Etter lovens krav må vedkommende være norsk statsborger, over 25 år, og ha juridisk embetseksamen. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Lederen bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse-/sosialrettsfeltet, eksempelvis gjennom advokatpraksis.

De samme kravene gjelder til varamedlem for leder. 

I leders fravær vil varamedlemmets oppgaver stort sett være å lede klagesaksmøtene. Dersom leders fravær blir langvarig vil varamedlemmet også måtte foreta legalitetskontroll og annet kontorarbeid. 

Godtgjøring er den offentlige salærsats for advokater, det vil si p.t. 1020 kroner pr. time. I tillegg dekkes reiseutgifter etter statens satser. Dersom lederen av kontrollkommisjonen er i dommerstilling eller ansatt i annen stilling gis det godtgjøring til denne pr time. Satsen er 75 prosent av den offentlige salærsats. Privatpraktiserende advokater får den offentlige sats. 

Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du ønsker vervet, beskrivelse av relevant bakgrunn og erfaring, samt hvilken interesse du har for feltet. Du må også oversende vitnemål og andre dokumenter av relevans for søknaden. 

Fylkesmannen vil gjennomføre samtaler med aktuelle søkere før oppnevning besluttes, og vil i den forbindelse be om at det oppgis referanseperson. 

Helsedirektoratet har opplæringsansvaret for kontrollkommisjonenes medlemmer.

Søknadsfristen er innen 13.11.2018.

For øvrig vises vi til Helsedirektoratets Rundskriv for fylkesmennene vedrørende oppnevning av medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.