Fattigdomsbekjempelse

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det finnes mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Fylkesmannen skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Fylkesmannen skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Fylkesmannen skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Fylkesmannen tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Fylkesmannen og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer


19.11.2015

Kunngjøring av tilskudd til boligsosialt arbeid 2016

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, vil tilskuddsordningen for å forebygge og bekjempe bostedsløshet bli videreført i 2016.  Alle landets kommuner kan søke om tilskudd.


19.11.2015

Kunngjøring av midler til kamp mot barnefattigdom 2016

Tilskuddsordningen for å styrke arbeidet mot barnefattigdom skal videreføres i 2016. Formålet med ordningen er å bidra til å forebygge og redusere fattigdom og sosial eksklusjon blant barn, unge og barnefamilier.


26.11.2014

Midler til boligsosialt arbeid i 2015

Kommunene kan også i 2015 søke om tilskudd for å styrke tjenestene rettet mot bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet. Søknaden skal sendes til Fylkesmannen innen 1. februar 2015.


15.11.2013

Utlysning av midler for 2015 - barnefattigdom

NAV lyser nå ut midler til bekjempelse av fattigdom og sosial utestenging blant barn, unge og barnefamilier. Søknader kan bare komme fra sosialtjenesten i NAV.


28.10.2013

Konferanse om fattigdom blant barn og unge

Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer i samarbeid med Fylkesmennene en konferanse om fattigdom blant barn og unge. Konferansen er i Arendal 28. og 29. november.


28.11.2012

Tilskudd til boligsosialt arbeid Kap. 0621 post 63 i 2013

Tilskudd til boligsosialt arbeid er et ledd i regjeringens handlingsplan mot fattigdom. Hovedformålet er å styrke og utvikle de ordinære tjenestene i kommunene slik at de bedre kan ivareta bostedsløse og rusmiddelmisbrukeres behov for oppfølging i bolig.