Grunnskole og videregående opplæring

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar, mens fylkeskommunen har ansvaret for opplæringen på videregående nivå. Også godkjente private skoler kan tilby grunnopplæring.

Fylkesmannen har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Fylkesmannen veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og friskoleloven. Fylkesmannen skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Fylkesmannen. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Fylkesmannen

Fylkesmannen behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og friskoleloven med tilhørende forskrifter. En klage på et enkeltvedtak sendes først til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen, eller ikke avviser saken, skal den oversendes Fylkesmannen for endelig behandling.

 

Vis mer


26.09.2018

Skolerutene for 2019-2020 og 2020-2021

Skolerutene for skoleårene 2019/2020 og 2020/2021 er nå publisert på nettsidene til KS.


28.06.2018

Gratisprinsippet 2018

Er det greit at foreldre selv arrangerer turer for grupper eller klasser? Hvilke regler gjelder? Hva med gratisprinsippet? Hva er skolens rolle i forbindelse med slike turer? Alt dette er spørsmål som Fylkesmannen får fra tid til annen.


08.06.2018

Tvangsekteksap og kjønnslemlestelse - ta kontakt med ungdom i faresonen

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. For noen unge innebærer dette en fare for å bli utsatt for tvangsekteskap, eller at de blir etterlatt i utlandet mot sin vilje og utsatt for trusler, vold og frihetsberøvelse.


19.10.2017

Flere henvendelser om mobbing til Fylkesmannen

Fra 1. august ble det mulig å melde mobbesaker direkte til Fylkesmannen. 1. oktober hadde Fylkesmannen fått 23 henvendelser rundt nytt lovverk..


23.08.2017

Tett på realfag

Lærere og ledere skoler og barnehager i Vestfold inviteres til realfagskonferanse på Lillestrøm 11. - 12. oktober eller 22. - 23. november. Hensikten med konferansene er at deltakerne skal få både kunnskap, inspirasjon, nyttige verktøy og faglig påfyll – slik at de kan satse videre i sitt arbeid med realfag!


18.08.2017

Nye regler for å sikre et trygt og godt skolemiljø

1. august 2017 ble bestemmelsen i opplæringsloven om elevenes skolemiljø endret. Det nye regelverket skal sikre at alle elever får en trygg og god skolehverdag, og skal sørge for at saker som gjelder skolemiljø blir håndtert raskere, tryggere og enklere. 


22.06.2017

Sentralt gitt eksamen i grunnskolen i matematikkk - Oppmannsrapport 2017

Våren 2017 ble det gjennomført sentralt gitt eksamen i matematikk for over 3000 kandidater i grunnskolen og voksenopplæringen i Telemark, Vestfold og Buskerud.


18.04.2017

Søknad om dispensasjon - Fritak fra vurdering med karakter i fremmedspråk

Fylkesmannen har fått ansvaret for en ny dispensasjonsordning om fritak for vurdering med karakter i fremmedspråk i videregående skole.


06.03.2017

Kvalitetssikring av introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal sikre at nyankomne innvandrere får bedre muligheter til å delta i yrkes- og samfunnslivet i Norge. I 2017 og 2018 skal Fylkesmennene føre tilsyn med hvordan kommunene praktiserer programmet.


16.02.2017

Språkløyper - Regionale oppstartssamlinger

Våren 2017 inviterer Lesesenteret og Skrivesenteret til oppstartsamlinger for Språkløyper. Samlingene er åpne for alle, og alle landets kommuner og fylkeskommuner er invitert. Sandefjord er en av byene der det vil bli tilbudt oppstartsamling i år. Påmeldingsfristen er 1. mars.


Flere nyheter