Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Kommunene har plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller ett år før 1. desember det året foreldrene søker, så fremt barnet er bosatt i kommunen. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fylkesmannen har fått en ny rolle knyttet til elevenes skolemiljø.

Alle som arbeider på skolen skal følge med på om elever har et trygt og godt skolemiljø og gripe inn ved krenkelser som mobbing, vold og diskriminering. Rektor skal varsles hvis det er mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. 

Når en elev eller foreldre melder fra til rektor om at eleven ikke har det bra på skolen, har skolen en uke på seg til å ta tak i saken.

Dersom skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan eleven eller foreldrene ta kontakt med Fylkesmannen.

Hva gjør Fylkesmannen i skolemiljøsaker?

Vi passer på at skolen følger lover og regler. Dersom vi mener at skolen ikke har gjort det den skal, kan vi bestemme hva skolen skal gjøre, slik at eleven får det trygt og godt på skolen. Fylkesmannen kan også vedta konkrete tiltak skolen må gjennomføre.

Fylkesmannen vil sette en frist og sørge for at skoleeier følger opp innen fristen. Vi kan også veilede foreldre og barn om hvilke rettigheter de har. Hva som er best for elevene er et viktig prinsipp når vi skal behandle saken.

Mer informasjon finner du her.

På nettstedet www.nullmobbing.no, utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, finner elever og foreldre informasjon og råd om sine rettigheter.


FOR BARN OG UNGE

Barneombudet er talsperson for barn og unge i Norge. På Barneombudets nettside kan du få svar på mange spørsmål, og de viser deg hvem du kan ta kontakt med hvis du trenger hjelp.

Prosjekter hos Fylkesmannen i Vestfold

God oppvekst Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstsvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet.

GLØD - kampanje for flere barnehagelærere og økt kvalitet i barnehagene


Kontakt oss:

Fylkesmannen i Vestfold sin skolemiljøtelefon: 33 37 23 45

Sentralbord: 33 37 10 00

Aktuelt

 
Vestfoldavtalen er avtaler mellom kommunene i Vestfold på henholdsvis barnehageområdet og skoleområdet, vedrørende elever som ikke går på skole eller har barnehageplass i hjemkommunen. Se Vestfoldavtalen på KS sine sider.

Fant du det du leter etter?

Finner du fram på nettsiden vår? Hvis du ikke har fått svar på spørsmålene dine, vil vi gjerne høre fra deg. Send oss en epost.