Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessuten bidra til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.

Kommunens oppgaver

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige arbeidet etter barnevernloven. Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning og avlastningstiltak i hjemmet.

Barneverntjenesten har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelige for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker etter forslag fra kommunen.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har myndighet til å ta avgjørelser blant annet i saker om omsorgsovertakelse og i saker som gjelder tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker. Avgjørelser som er fattet av fylkesnemnda, kan bringes inn for domstolene.

Fylkesmannen fører tilsyn og er klageinstans

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunen. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker.

Fylkesmannen fører også tilsyn med at barn på barneverninstitusjoner får forsvarlig omsorg og god behandling. Videre skal tilsynet se til at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Dette innebærer blant annet at barn som blir utsatt for tvang på en barneverninstitusjon, kan klage til Fylkesmannen.

Vis mer


24.03.2017

Forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernområdet

I januar 2004 overtok staten ansvaret som fylkeskommunene hadde på barnevernområdet. Bakgrunnen var et ønske om bedre faglig og økonomisk styring av barnevernet, og et likeverdig tilbud med god kvalitet over hele landet.


21.09.2016

Opplæring i samtaler med barn og unge om vold og seksuelle overgrep

Fylkesmannen skal i samarbeid med RVTS Sør (Regionalt ressurssenter mot vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) arrangere en konferanse for ansatte i barnehage, skole/SFO, barneverntjenesten, helse- og omsorgstjenesten som jobber med barn og unge. Det er også et ønske om at IMDIs minoritetsrådgivere ved videregående skoler i Vestfold deltar på opplæringen.


06.11.2014

Nasjonal konferanse om beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren i samarbeid med helse- og omsorgsministeren, justis- og beredskapsministeren og kunnskapsministeren, inviterer til nasjonal konferanse om beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep. Konferansen holdes 20. november 2014 på Oslo Hotell Plaza.


24.09.2014

Bufetat sikrer ikke bistandsplikten i akuttsaker

Bekymringsmeldinger fra flere kommuner ga grunnlag for tilsyn med Bufetats bistandsplikt ved akuttplasseringer av barn i Region Sør.


05.09.2014

Bruk av systematikk i barnevernets undersøkelsesarbeid

Fylkesmannen i Vestfold inviterer ansatte og ledere i kommunalt barnevern til dagskonferansen "Bruk av systematikk i barnevernets undersøkelsesarbeid". Det er ønskelig at barnevernleder, fagansvarlig/teamleder og 1 saksbehandler deltar.


26.02.2014

Ansvarsfordeling til barnets beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet.

Fylkesmannen i Vestfold arrangerer i samarbeid med Habiliteringssenteret i Vestfold fagkonferanse om barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet. Tema for dagen er ansvarsfordeling og samhandling for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, som har behov for tiltak fra barnevernet.


06.01.2014

Endringer i barnevernloven fra 1. januar

Flere endringer i barnevernloven trer i kraft 1. januar 2014. Dette gjelder blant annet kravet til forsvarlige tjenester, endringer i § 4-4 om hjelpetiltak og en presisering av barneverntjenestens ansvar for barn etter en omsorgsovertakelse. Fristen for å bringe et vedtak i fylkesnemnda inn for domstolen kortes ned fra to til én måned.