Fremtidsfullmakt

Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Hvis du velger å opprette en fremtidsfullmakt, er det du som er «fullmaktsgiver». Personen du velger til å ivareta interessene dine, omtales som «fullmektig» eller «fremtidsfullmektig». Ordningen er i utgangspunktet gratis og du kan selv skrive fremtidsfullmakten. Dersom du velger å få hjelp av en advokat, må du betale advokaten for arbeidet.

Vi håper at teksten nedenfor er til hjelp for deg som ønsker å opprette en fremtidsfullmakt. Dersom du planlegger å skrive en fremtidsfullmakt, anbefaler vi at du tar deg til å lese gjennom hele teksten før du begynner. Deretter kan du bruke lenkene nedenfor til å navigere frem og tilbake i innholdet. De to nederste overskriftene er mest til hjelp for fullmektigen, altså den personen du har valgt til å ivareta interessene dine. 

Fremtidsfullmaktens innhold og utforming

Bestem hva fullmakten skal omfatte

Hva gjør jeg etter at fullmakten er opprettet

Når fremtidsfullmakten trår i kraft

Stadfesting av fullmakten

Hvilken betydning har det at du oppretter en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål. En fremtidsfullmakt gir deg større grad av selvbestemmelse også etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne. Dersom fremtidsfullmakten dekker behovene dine, vil det ikke være nødvendig å oppnevne en verge selv om du i fremtiden skulle bli så syk at du ikke lenger har samtykkekompetanse.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten før du har blitt så syk at du ikke lenger er samtykkekompetent. Så lenge du er samtykkekompetent kan du også trekke tilbake en opprettet framtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt.

Hvem kan være fullmektig?

En fremtidsfullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og fullmektigen kan ikke selv ha verge. 

Fullmektigens livssituasjon vil også kunne endre seg fra fremtidsfullmakten opprettes og frem til den senere skal brukes. Det kan derfor være hensiktsmessig å utpeke en fullmektig nummer to, som kan tre inn dersom den foretrukne fullmektigen blir forhindret.

Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer. Du kan ikke utpeke for eksempel et advokatfirma eller et regnskapsbyrå som fullmektig, men det er likevel mulig å velge en navngitt advokat eller regnskapsfører, fordi de er fysiske personer. Andre eksempler på mulige fullmektiger kan være ektefelle, samboer, barn, søsken, barnebarn, venn eller en annen person du foretrekker. Fullmaktsgiver står fritt til å velge, men det er viktig å velge en person du har særlig tillit til. Etter at fullmakten har trådt i kraft, kan du ikke lenger trekke tilbake fremtidsfullmakten

Fremtidsfullmaktens innhold og utforming

Absolutte krav til en fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må gå klart frem at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning. Det betyr at fullmakten må være tydelig på at den skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta interessene dine innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som du (fullmaktsgiveren) har godtatt. Følgende krav stilles til vitnene:

 • Vitnene må ha fylt 18 år.
 • Vitnene må forstå betydningen av å undertegne.
 • Fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne.

Vi anbefaler dessuten at du unngår å velge vitner som kan ha en egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt. Et typisk eksempel er hvis framtidsfullmakten sier at et eller begge vitnene skal motta gaver/arveforskudd etter at fremtidsfullmakten har trådt i kraft. Barna dine eller søsken av fullmektigen er ofte et dårlig valg når du skal finne vitner.

Det er ikke nok at vitnene undertegner dokumentet. Det stilles også krav om at du, som fullmaktsgiver, undertegner fullmakten – alternativt vedkjenner deg din underskrift – mens vitnene er til stede. Vitnenes underskrift skal påføres mens du selv er til stede, og det skal være ditt ønske at fullmakten blir underskrevet. Vitner skal ikke undertegne på bakgrunn av at du på et tidligere tidspunkt har gitt uttrykk for at du ønsker å opprette en fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakten bør dessuten inneholde:

 • Dato for når fullmakten ble opprettet kan være avgjørende dersom det oppstår tvil om at du var i stand til å opprette fremtidsfullmakten på opprettelsestidspunktet.
 • Vitnenes fødselsdato og adresse/kontaktinformasjon. Vitnenes relasjon til deg bør også fremgå, da det vil bidra til å avklare om vitnene er habile eller inhabile med tanke på innholdet i fremtidsfullmakten. Eksempel på relasjon kan være nabo, kollega, venn, fastlege osv. Vitner blir som regel ikke kontaktet, men det kan være ønskelig å ha kontaktinformasjon dersom det stilles spørsmål ved fullmaktens gyldighet. 
 • Det bør fremgå at vitnene, ved å påtegne fremtidsfullmakten, bekrefter at du har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje og at du, som fullmaktsgiver, hadde evnen til å forstå fremtidsfullmaktens betydning da du undertegnet den.

Hva fremtidsfullmakten IKKE kan regulere

En fullmektig kan ikke gis kompetanse til «å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og kompetanse i andre særlig personlige forhold […] uten særskilt hjemmel i lov», jf. vergemålsloven § 80 tredje ledd.

 

Bestem hva fullmakten skal omfatte

Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal omfatte. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, slik som for eksempel salg av bolig og betaling av regninger. En fremtidsfullmakt gir gode muligheter for å skreddersy gode løsninger. Et viktig råd er å skrive fremtidsfullmakt mens du fremdeles er frisk nok til å tenke gjennom hvordan du ønsker å ha det. Vi fraråder at du skriver fremtidsfullmakt av hensyn til pårørende eller andre.

Økonomiske forhold kan blant annet omfatte betaling av regninger, håndtering av løpende inntekter og utgifter, håndtering av ulike gjeldsforhold, forvaltning av fast eiendom, drift av næringsvirksomhet eller lignende.

Personlige forhold omfatter i utgangspunktet alle former for representasjon og ivaretakelse av rettigheter utover det rent økonomiske. Du kan for eksempel velge hvem som skal representere deg overfor Nav, kommunen og sykehjem. Da vil fullmektigen din kunne søke om tjenester og ytelser fra det offentlige og klage på vedtak.

Noen ønsker også å bestemme hvem som skal regnes som nærmeste pårørende. Hvis du ønsker å peke ut hvem som skal være din nærmeste pårørende, må det fremgå tydelig i fullmakten. Den du utpeker vil da få rettigheter som en nærstående har etter helselovgivningen. Du kan likevel ikke gi fullmektigen rettigheter som vedkommende ikke ville hatt som nærstående på dette området.

Dersom du ønsker hjelp og veiledning for å sikre at fremtidsfullmakten i størst mulig grad skal dekke det fremtidige hjelpebehovet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat. Det er uansett viktig at du selv også tenker gjennom hvordan du ønsker å bli ivaretatt når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. I mange tilfeller ser Fylkesmannen at det gjerne oppstår et større hjelpebehov enn for eksempel betaling av regninger, men at fremtidsfullmakten likevel er begrenset til nettopp dette. Det er ingenting i veien for å begrense fullmakten, men det bør i så fall være et bevisst valg fra din side.

Hva må du være særlig oppmerksom på når du oppretter en fremtidsfullmakt?

Salg/overdragelse av fast eiendom eller andel i borrettslag

Dersom fremtidsfullmakten omfatter salg/overdragelse bør det klart fremgår hvilken/hvilke eiendommer fullmektigen kan eller skal selge. Dersom du for eksempel ønsker at fullmektigen skal kunne selge primærbolig, fritidseiendom og en tomt, må det tydelig fremgå av fullmakten. Tilsvarende gjelder også hvis fremtidsfullmakten omfatter andre disposisjoner knyttet til eiendom, for eksempel utleie.

Fast eiendom kan identifiseres med gårds- og bruksnummer, og eventuelt også seksjons- og festenummer, samt hvilken kommune eiendommen ligger i. Borettslagsleiligheter kan identifiseres ved at andelsnummer, navn på borrettslaget og borrettslagets organisasjonsnummer fremgår av fremtidsfullmakten. Det kan også tenkes at du kjøper ny eiendom i tiden fra fremtidsfullmakten opprettes og frem til den eventuelt trer i kraft. Hvis du tror at det kan skje, kan du for eksempel skrive at fullmakten også skal gjelde eiendom som erverves senere.

Hva skjer når fullmektigen blir inhabil?

Fullmektigen kan i utgangspunktet ikke ivareta fullmaktsgivers interesser i spørsmål hvor han eller hun er inhabil. Fullmektigen er inhabil dersom vedkommende har, eller kan ha, en egeninteresse i saken. Dette gjelder også dersom fullmektigens nærmeste har, eller kan ha, en egeninteresse i saken. Fullmektigen skal da kontakte Fylkesmannen slik at vi kan oppnevne en verge til å håndtere problemstillinger hvor fullmektigen er inhabil. Det kan for eksempel være aktuelt dersom fullmektigen og hans/hennes nærmeste familie ønsker å kjøpe fullmaktsgivers eiendom. Et annet eksempel vil være utdeling av forskudd på arv eller større gaver til fullmektigen og fullmektigens familie.

Dette vil likevel ikke være aktuelt dersom du selv bestemmer at fullmektigen skal kunne representere deg også i slike spørsmål. Det må da klart fremgå av fremtidsfullmakten hva fullmektigen kan gjøre på fullmaktsgivers vegne, og hvilke begrensninger som gjelder. Alternativt kan du i fremtidsfullmakten bestemme at en annen person skal kunne tre inn og treffe beslutninger i slike spørsmål. 

Fullmektigen kan likevel, til tross for interessekonflikt, dekke egne nødvendige utgifter i forbindelse med oppdraget som fullmektig. Loven sier at fullmektigen kan dekke sine nødvendige utgifter av fullmaktsgiverens midler. Om ikke noe annet er avtalt eller fastsatt i fullmakten, kan fullmektigen, når det er rimelig, også beregne seg et passende vederlag. En fullmektig kan gi sedvanlige gaver på fullmaktsgiverens vegne. Andre gaver kan bare gis hvis det er angitt særskilt i fullmakten. 

Hva hvis fremtidsfullmakten ikke dekker behovene dine?

En av fordelene med å opprette en fremtidsfullmakt er at du selv kan peke ut en person du har tillit til, og som kan representere deg når du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser. Fylkesmannen ser ofte at fremtidsfullmakter  omfatter kun salg av bolig, arveforskudd og betaling av regninger. Noen ganger har fullmaktsgiver fylt ut et skjema funnet på internett, eller tatt utgangspunkt i en eksempelfullmakt som skal kunne passe mange. Når alt kommer til alt, og sykdom rammer, er det gjerne flere beslutninger som må tas, avgjørelser som da faller utenfor en standard fremtidsfullmakt. Dersom fremtidsfullmakten er svært begrenset, enten utilsiktet eller fordi du bevisst har valgt å avgrense fullmakten, kan det løses ved at du må ha et vergemål (som løper parallelt med fremtidsfullmaktsforholdet) når det dukker opp andre og/eller uforutsette spørsmål. 

Det er helt opp til deg å bestemme hvilke områder som skal reguleres i en fremtidsfullmakt. Etter vårt syn er det ikke mulig å lage et godt skjema som passer alle, derfor tilbyr vi heller ikke en mal du kan bruke for å skrive din egen fremtidsfullmakt. Vi har likevel tatt med et eksempel på en fremtidsfullmakt slik at du kan se hvordan en fremtidsfullmakt kan se ut.

Hva gjør jeg etter at fremtidsfullmakten er opprettet?

Skal fremtidsfullmakten sendes til Fylkesmannen eller registreres på annen måte?

Nei, per i dag er det ingen registreringsordning for fremtidsfullmakter. Fremtidsfullmakten skal ikke sendes til Fylkesmannen før den har trådt i kraft.

Vurder om du skal skaffe deg en legeerklæring

For å unngå at det senere oppstår tvil om at du forstod fremtidsfullmaktens innhold og betydningen av å opprette en slik fullmakt på opprettelsestidspunktet, oppfordrer vi deg til å oppsøke fastlegen og få en legeerklæring så snart fullmakten er skrevet. Legeerklæringen må bekrefte at du er såkalt fullmaktsfør, det vil si at du forstår fullmaktens betydning på de områdene den regulerer. Dette er særlig viktig dersom du har en begynnende kognitiv svikt på det tidspunktet du underskriver fremtidsfullmakten.

Kan en fremtidsfullmakt forhåndsgodkjennes av Fylkesmannen?

Fylkesmannen kan ikke forhåndsgodkjenne en fremtidsfullmakt. Som fullmaktsgiver har du selv ansvar for at fremtidsfullmakten er gyldig opprettet, og at den dekker ditt fremtidige hjelpebehov og ønske om bistand. Det kan være fornuftig å lese gjennom fremtidsfullmakten med jevne mellomrom mens du fortsatt er i stand til å gjøre eventuelle endringer.

Oppbevaring av fremtidsfullmakt

Det eksisterer per i dag ingen oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter, slik det gjør for testamenter.

Fylkesmannen anbefaler at du oppbevarer den originale fremtidsfullmakten forsvarlig, for eksempel i en safe, våpenskap eller lignende. Oppbevaring bør avtales med eller gjøres i samråd med fullmektigen, slik at han eller hun vet hvor fremtidsfullmakten er når den skal tas i bruk. Hvis du har få eller ingen nære pårørende, kan det være lurt å informere fastlegen om at du har opprettet en fremtidsfullmakt og hvem du har utpekt som fullmektig.

Når du som fullmaktsgiver har skrevet en fremtidsfullmakt, har du tatt valg også for tiden etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne. Informasjonen nedenfor retter seg først og fremst mot fullmektigen, altså den personen som skal ivareta dine interesser. 

Når fremtidsfullmakten trår i kraft

Når trår fremtidsfullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trår i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten.

Så lenge fullmaktsgiver er samtykkekompetent vil vedkommende normalt kunne ivareta sine interesser gjennom en alminnelig fullmakt, og fremtidsfullmakten vil dermed først tre i kraft på et senere tidspunkt. Det vil imidlertid stille seg annerledes dersom personen er alvorlig fysisk svekket.

Dersom du som fullmektig er usikker på om fremtidsfullmakten har trådt i kraft, kan du kontakte Fylkesmannen for å få veiledning. Du kan også ta kontakt med fastlege, behandlende lege eller tilsynslege og be om at vedkommende lege vurderer samtykkekompetansen til fullmaktsgiver.

Stadfesting av fullmakten

En fremtidsfullmakt trenger ikke nødvendigvis å stadfestes av Fylkesmannen. Forutsatt at fremtidsfullmakten oppfyller formkravene og fullmaktsgiver var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet, vil fremtidsfullmakten være gyldig uavhengig av Fylkesmannens stadfesting av ikrafttredelse. Stadfesting kan imidlertid gjøre det lettere for deg å representere fullmaktsgiver overfor tredjepersoner.

Dersom Fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen av fremtidsfullmakten, vil du motta en attest som du kan legge frem når du ivaretar fullmaktsgivers ønsker og behov. Attesten kan også tinglyses/registreres i aktuelle registre.

Hvis du skal selge eller overdra eiendom på vegner av fullmaktsgiver, bør du søke om stadfesting. Kartverket krever nemlig at Fylkesmannen har stadfestet fremtidsfullmaktens ikrafttredelse, og det kan være lurt å søke om stadfesting i god tid før salg eller overdragelse. Da unngår du at prosessen stopper opp i påvente av Fylkesmannens saksbehandling.

Når kan fremtidsfullmakten stadfestes?

Fylkesmannen kan stadfeste en fremtidsfullmakt først når den har trådt i kraft, det vil si at fullmaktsgiver må være kommet i en slik tilstand som beskrevet i loven. Først da kan du som fullmektig søke om at Fylkesmannen stadfester en fremtidsfullmakt.

Tilsvarende gjelder for vedvarende fullmakter.

Hva må fullmektigen gjøre for å få Fylkesmannens stadfesting av en fremtidsfullmakt?

For at Fylkesmannen der du bor skal kunne ta stilling til om fremtidsfullmakten kan stadfestes eller ikke, må du sende inn:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Fremtidsfullmakten i original
 • Dokumentasjon på at fullmaktsgiveres nærmeste pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Dokumentasjonen skal fortrinnsvis være signert av de pårørende og sendes inn sammen med søknadsskjemaet.
 • Legeerklæring hvor det tas stilling til:
  • fullmaktsgivers diagnose(-r) som er relevante for at fremtidsfullmakten skal tre i kraft
  • fullmaktsgivers evne til å ivareta personlige og økonomiske interesser
  • om eventuell manglende evne til å ivareta egne interesser har sammenheng med fullmaktsgivers diagnose(-r)
  • vurdering av fullmaktsgivers samtykkekompetanse (på søknadstidspunktet) når det gjelder personlige og økonomiske forhold

Fylkesmannen ønsker dessuten at legen oversender legeerklæring eller journalopplysninger som gir informasjon om fullmaktsgivers samtykkekompetanse på tidspunktet fremtidsfullmakten ble opprettet. Dette er særlig viktig dersom fullmaktsgiver opprettet fremtidsfullmakten forholdsvis kort tid før den trer i kraft, eller i tilfeller hvor fullmaktsgiver hadde en begynnende kognitiv svikt på opprettelsestidspunktet. Dersom Fylkesmannen ikke mottar helseopplysninger om fullmaktsgivers samtykkekompetanse på opprettelsestidspunktet, må du regne med at saksbehandlingen tar lengre tid.

 

 


Lenker

Samtykkekompetanse

Om en person er samtykkekompetent eller ikke, vurderes i hvert enkelt tilfelle. I noen spørsmål kan man være samtykkekompetent, mens man ikke er samtykkekompetent i et annet spørsmål som krever en mer sammensatt vurdering. Redusert helsetilstand, da gjerne sykdom som medfører svekkelse av kognitive evner (for eksempel demens), vil kunne påvirke evnen til å ta avgjørelser. Normalt er det fastlegen/tilsynslegen som vurderer om du har samtykkekompetanse eller ikke. Momenter som vurderes, er

 • evne til å uttrykke et valg
 • evne til å forstå informasjon som er relevant for en avgjørelse
 • evne til å forstå konsekvensen av et valg
 • evne til å resonnere og avveie alternativer