Fremtidsfullmakt

Demens, alvorlig sykdom og sinnslidelser kan gjøre at du trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Hvis du velger å opprette en fremtidsfullmakt, er det du som er «fullmaktsgiver». Personen du velger til å ivareta interessene dine, omtales som «fullmektig» eller «fremtidsfullmektig». Ordningen er i utgangspunktet gratis og du kan selv skrive fremtidsfullmakten. Dersom du velger å få hjelp av en advokat, må du betale advokaten for arbeidet.

Vi håper at teksten nedenfor er til hjelp for deg som ønsker å opprette en fremtidsfullmakt. Dersom du planlegger å skrive en fremtidsfullmakt, anbefaler vi at du tar deg til å lese gjennom hele teksten før du begynner. Deretter kan du bruke lenkene nedenfor til å navigere frem og tilbake i innholdet. 

Fremtidsfullmaktens innhold og utforming

Bestem hva fullmakten skal omfatte

Hva gjør jeg etter at fullmakten er opprettet

Når fremtidsfullmakten trår i kraft

Stadfesting av fullmakten

Hvilken betydning har det at du oppretter en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstatte vergemål. En fremtidsfullmakt gir deg større grad av selvbestemmelse også etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne. Dersom fremtidsfullmakten dekker behovene dine, vil det ikke være nødvendig å oppnevne en verge selv om du i fremtiden skulle bli så syk at du ikke lenger har samtykkekompetanse.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten før du har blitt så syk at du ikke lenger er samtykkekompetent. Så lenge du er samtykkekompetent kan du også trekke tilbake en opprettet framtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt.

Hvem kan være fullmektig?

En fremtidsfullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og fullmektigen kan ikke selv ha verge. 

Fullmektigens livssituasjon vil også kunne endre seg fra fremtidsfullmakten opprettes og frem til den senere skal brukes. Det kan derfor være hensiktsmessig å utpeke en fullmektig nummer to, som kan tre inn dersom den foretrukne fullmektigen blir forhindret.

Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer. Det vil si at du kan ikke utpeke for eksempel et advokatfirma eller et regnskapsbyrå som fullmektig. Det er likevel mulig å velge en navngitt advokat eller regnskapsfører, fordi de er fysiske personer. Andre eksempler på mulige fullmektiger kan være ektefelle, samboer, barn, søsken, barnebarn, venn eller en annen person du foretrekker. Fullmaktsgiver står fritt til å velge, men det er viktig å velge en person du har særlig tillit til.

Fremtidsfullmaktens innhold og utforming

Absolutte krav til en fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakten må være skriftlig, og det må gå klart frem at fullmakten er ment å ha en fremtidsvirkning. Det betyr at fullmakten må være tydelig på at den skal gjelde etter at du har blitt så fysisk og/eller mentalt svekket at du ikke lenger selv greier å ivareta interessene dine innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Fremtidsfullmakten skal undertegnes av to vitner som du (fullmaktsgiveren) har godtatt. Følgende krav stilles til vitnene:

 • Vitnene må ha fylt 18 år.
 • Vitnene må forstå betydningen av å undertegne.
 • Fullmektigen selv, fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn kan ikke undertegne som vitne.

Vi anbefaler dessuten at du unngår å velge vitner som kan ha en egeninteresse i at du oppretter fremtidsfullmakt. Et typisk eksempel er hvis framtidsfullmakten sier at et eller begge vitnene skal motta gaver/arveforskudd etter at fremtidsfullmakten har trådt i kraft. Barna dine eller søsken av den du velger til fullmektig vil for eksempel ofte være et dårlig valg når du skal finne vitner.

Det er ikke nok at vitnene undertegner dokumentet. Det stilles også krav om at fullmaktsgiver skal undertegne fullmakten – alternativt vedkjenne seg sin underskrift – mens vitnene er til stede. Vitnenes underskrift skal påføres når fullmaktsgiver er til stede og det skal gjøres etter fullmaktsgivers ønske. Vitner skal ikke undertegne på bakgrunn av at du på et tidligere tidspunkt har gitt uttrykk for at du ønsker å opprette en fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakten bør dessuten inneholde:

 • Dato for når fullmakten ble opprettet kan være avgjørende dersom det oppstår tvil om at du var i stand til å opprette fremtidsfullmakten på opprettelsestidspunktet.
 • Vitnenes fødselsdato og adresse/kontaktinformasjon. Vitnenes relasjon til deg bør også fremgå, da det vil bidra til å avklare om vitnene er habile eller inhabile med tanke på innholdet i fremtidsfullmakten. Eksempel på relasjon kan være nabo, kollega, venn, fastlege osv. Vitner blir som regel ikke kontaktet, men det kan være ønskelig å ha kontaktinformasjon dersom det stilles spørsmål ved fullmaktens gyldighet. 
 • Det bør fremgå at vitnene, ved å påtegne fremtidsfullmakten, bekrefter at du har opprettet fremtidsfullmakten av egen fri vilje og at du, som fullmaktsgiver, hadde evnen til å forstå fremtidsfullmaktens betydning da du undertegnet den.

Bestem hva fullmakten skal omfatte

Det er du selv som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal omfatte. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, slik som for eksempel salg av bolig og betaling av regninger. En fremtidsfullmakt gir gode muligheter for å skreddersy gode løsninger. Et viktig råd er å skrive fremtidsfullmakt mens du fremdeles er frisk nok til å tenke gjennom hvordan du ønsker å ha det. Ikke skriv fremtidsfullmakt av hensyn til pårørende eller andre.

Økonomiske forhold kan blant annet omfatte betaling av regninger, håndtering av løpende inntekter og utgifter, håndtering av ulike gjeldsforhold, forvaltning av fast eiendom, drift av næringsvirksomhet eller lignende.

Personlige forhold omfatter i utgangspunktet alle former for representasjon og ivaretakelse av rettigheter utover det rent økonomiske. Du kan for eksempel velge hvem som skal representere deg overfor Nav, kommunen og sykehjem. Da vil fullmektigen din kunne søke om tjenester og ytelser fra det offentlige og klage på vedtak.

Noen ønsker også å bestemme hvem som skal regnes som nærmeste pårørende. Hvis du ønsker å peke ut hvem som skal være din nærmeste pårørende, må det fremgå tydeleg i fullmakten. Den du utpeker vil da få rettigheter som en nærstående har etter helselovgivningen. Du kan likevel ikke gi fullmektigen rettigheter som vedkommende ikke ville hatt som nærstående på dette området.

Dersom du ønsker hjelp og veiledning for å sikre at fremtidsfullmakten i størst mulig grad skal dekke det fremtidige hjelpebehovet ditt, anbefaler vi at du tar kontakt med en advokat. Det er uansett viktig at du selv også tenker gjennom hvordan du ønsker å bli ivaretatt når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. I mange tilfeller ser Fylkesmannen at det gjerne oppstår et større hjelpebehov enn for eksempel betaling av regninger, men at fremtidsfullmakten likevel er begrenset til nettopp dette. Det er ingenting i veien for å begrense fullmakten, men det bør i så fall være et bevisst valg fra din side.

Hva må du være særlig oppmerksom på når du oppretter en fremtidsfullmakt?

Salg/overdragelse av fast eiendom eller andel i borrettslag

Dersom fremtidsfullmakten omfatter salg/overdragelse bør det klart fremgår hvilken/hvilke eiendommer fullmektigen kan eller skal selge. Dersom fullmaktsgiver for eksempel ønsker at fullmektigen skal kunne selge primærbolig, fritidseiendom og en tomt, må det tydelig fremgå av fullmakten. Tilsvarende gjelder også hvis fremtidsfullmakten omfatter andre disposisjoner knyttet til eiendom, for eksempel utleie.

Fast eiendom kan identifiseres med gårds- og bruksnummer, og eventuelt også seksjons- og festenummer, samt hvilken kommune eiendommen ligger i. Borettslagsleiligheter kan identifiseres ved at andelsnummer, navn på borrettslaget og borrettslagets organisasjonsnummer fremgår av fremtidsfullmakten. Det kan også tenkes at du kjøper ny eiendom i tiden fra fremtidsfullmakten opprettes og frem til den eventuelt trer i kraft. Hvis du tror at det kan skje, kan du for eksempel skrive at fullmakten også skal gjelde eiendom som erverves senere.

Hva skjer når fullmektigen blir inhabil?

Fullmektigen kan i utgangspunktet ikke ivareta fullmaktsgivers interesser i spørsmål hvor fullmektigen er inhabil. Fullmektigen er inhabil dersom vedkommende har, eller kan ha, en egeninteresse i saken. Dette gjelder også dersom fullmektigens nærmeste har, eller kan ha, en egeninteresse i saken. Fullmektigen skal da kontakte Fylkesmannen slik at vi kan oppnevne en verge til å håndtere problemstillinger hvor fullmektigen er inhabil. Det kan for eksempel være aktuelt dersom fullmektigen og hans/hennes nærmeste familie ønsker å kjøpe fullmaktsgivers eiendom. Et annet eksempel vil være utdeling av forskudd på arv eller større gaver til fullmektigen og fullmektigens familie.

Dette vil likevel ikke være aktuelt dersom du selv bestemmer at fullmektigen skal kunne representere deg også i slike spørsmål. Det må da klart fremgå av fremtidsfullmakten hva fullmektigen kan gjøre på fullmaktsgivers vegne, og hvilke begrensninger som gjelder. Alternativt kan du i fremtidsfullmakten bestemme at en annen person skal kunne tre inn og treffe beslutninger i slike spørsmål. 

Fullmektigen kan likevel, til tross for interessekonflikt, dekke egne nødvendige utgifter i forbindelse med oppdraget som fullmektig. Loven sier at fullmektigen kan dekke sine nødvendige utgifter av fullmaktsgiverens midler. Om ikke noe annet er avtalt eller fastsatt i fullmakten, kan fullmektigen, når det er rimelig, også beregne seg et passende vederlag. En fullmektig kan gi sedvanlige gaver på fullmaktsgiverens vegne. Andre gaver kan bare gis hvis det er angitt særskilt i fullmakten. 

Hva hvis fremtidsfullmakten ikke dekker behovene dine?

En av fordelene med å opprette en fremtidsfullmakt er at du selv kan peke ut en person du har tillit til, og som kan representere deg når du selv ikke lenger er i stand til å ivareta dine interesser. Fylkesmannen ser ofte at fremtidsfullmakter  omfatter kun salg av bolig, arveforskudd og betaling av regninger. Noen ganger har fullmaktsgiver fylt ut et skjema funnet på internett, eller tatt utgangspunkt i en eksempelfullmakt som skal kunne passe mange. Når alt kommer til alt, og sykdom rammer, er det gjerne flere beslutninger som må tas, avgjørelser som da faller utenfor en standard fremtidsfullmakt. Dersom fremtidsfullmakten er svært begrenset, enten utilsiktet eller fordi du bevisst har valgt å avgrense fullmakten, kan det løses ved at du må ha et vergemål (som løper parallelt med fremtidsfullmaktsforholdet) når det dukker opp andre og/eller uforutsette spørsmål. 

Det er helt opp til deg å bestemme hvilke områder som skal reguleres i en fremtidsfullmakt. Etter vårt syn er det umulig å lage et godt skjema som kan passe alle. Vi tilbyr heller ikke en mal du kan bruke for å skrive din egen fremtidsfullmakt. Vi har likevel tatt med et eksempel på en fremtidsfullmakt slik at du kan se hvordan en fremtidsfullmakt kan se ut. 

Eksempel på fremtidsfullmakt.

Hva gjør jeg etter at fremtidsfullmakten er opprettet?

Skal fremtidsfullmakten sendes til Fylkesmannen eller registreres på annen måte?

Nei, per i dag er det ingen registreringsordning for fremtidsfullmakter. Fremtidsfullmakten skal ikke sendes til Fylkesmannen før den har trådt i kraft.

Vurder om du skal skaffe deg en legeerklæring

For å unngå at det senere oppstår tvil om at du forstod fremtidsfullmaktens innhold og betydningen av å opprette en slik fullmakt på opprettelsestidspunktet, oppfordrer vi til at du oppsøker fastlegen din og får en legeerklæring så snart fullmakten er skrevet. Legeerklæringen må bekrefte at du er såkalt fullmaktsfør, det vil si at du forstår fullmaktens betydning på de områdene den regulerer. Dette er særlig viktig dersom du har en begynnende kognitiv svikt på det tidspunktet du underskriver fremtidsfullmakten.

Oppbevaring av fremtidsfullmakt

Det eksisterer per i dag ingen oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter, slik det gjør for testamenter.

Fylkesmannen anbefaler at du oppbevarer den originale fremtidsfullmakten forsvarlig, for eksempel i en safe, våpenskap eller lignende. Oppbevaring bør avtales med eller gjøres i samråd med fullmektigen, slik at han/hun vet hvor fremtidsfullmakten er når den skal tas i bruk. Hvis du har få eller ingen nære pårørende kan det være lurt å informere fastlegen om at du har opprettet en fremtidsfullmakt og hvem du har utpekt som fullmektig.

Kan en fremtidsfullmakt forhåndsgodkjennes av Fylkesmannen?

Fylkesmannen kan ikke forhåndsgodkjenne en fremtidsfullmakt. Som fullmaktsgiver har du selv ansvar for at fremtidsfullmakten er gyldig opprettet, og at den dekker ditt fremtidige hjelpebehov og ønske om bistand. Det kan være fornuftig å lese gjennom fremtidsfullmakten med jevne mellomrom mens du fortsatt er i stand til å gjøre eventuelle endringer.

Når fremtidsfullmakten trår i kraft

Når trår fremtidsfullmakten i kraft?

Fremtidsfullmakten trår i kraft når fullmaktsgiver «på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser» i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten.

Så lenge fullmaktsgiver er samtykkekompetent vil vedkommende normalt kunne ivareta sine interesser gjennom en alminnelig fullmakt, og fremtidsfullmakten vil dermed først tre i kraft på et senere tidspunkt. Det vil imidlertid stille seg annerledes dersom personen er alvorlig fysisk svekket. Dersom fullmektigen er usikker på om fremtidsfullmakten har trådt i kraft, kan vedkommende kontakte Fylkesmannen for veiledning. Fullmaktsgivers fastlege/behandlende lege/tilsynslege kan også kontaktes for vurdering av fullmaktsgivers samtykkekompetanse.

Stadfesting av fullmakten

En fremtidsfullmakt trenger ikke nødvendigvis å stadfestes av Fylkesmannen. Forutsatt at fremtidsfullmakten oppfyller formkravene og fullmaktsgiver var i stand til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet, vil fremtidsfullmakten være gyldig uavhengig av Fylkesmannens stadfesting av ikrafttredelse. Stadfesting kan imidlertid gjøre det lettere for fullmektigen å representere fullmaktsgiver overfor tredjepersoner.

Dersom Fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen av fremtidsfullmakten, vil fullmektigen motta en attest som kan vises frem når han/hun ivaretar dine ønsker og behov. Attesten kan også tinglyses/registreres i aktuelle registre.

Når kan fremtidsfullmakten stadfestes?

Fylkesmannen kan stadfeste en fremtidsfullmakt først når den har trådt i kraft, det vil si at fullmaktsgiver må være kommet i en slik tilstand som beskrevet i loven. Først da kan fullmektigen søke om at Fylkesmannens stadfesting.

Tilsvarende gjelder for vedvarende fullmakter.

Hva må fullmektigen gjøre for å få Fylkesmannens stadfesting av en fremtidsfullmakt?

For at Fylkesmannen der du bor skal kunne ta stilling til om fremtidsfullmakten kan stadfestes eller ikke, må fullmektigen sende inn:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Fremtidsfullmakten i original
 • Dokumentasjon på at fullmaktsgiveres nærmeste pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Dokumentasjonen skal fortrinnsvis være signert av de pårørende og sendes inn sammen med søknadsskjemaet.
 • Legeerklæring hvor det tas stilling til:
  • fullmaktsgivers diagnose(-r) som er relevante for at fremtidsfullmakten skal tre i kraft
  • fullmaktsgivers evne til å ivareta personlige og økonomiske interesser
  • om eventuell manglende evne til å ivareta egne interesser har sammenheng med fullmaktsgivers diagnose(-r)
  • vurdering av fullmaktsgivers samtykkekompetanse (på søknadstidspunktet) når det gjelder personlige og økonomiske forhold

Fylkesmannen ønsker dessuten at legen oversender legeerklæring eller journalopplysninger som gir informasjon om fullmaktsgivers samtykkekompetanse på tidspunktet fremtidsfullmakten ble opprettet. Dette er særlig viktig dersom fullmaktsgiver opprettet fremtidsfullmakten forholdsvis kort tid før den trer i kraft, eller i tilfeller hvor fullmaktsgiver hadde en begynnende kognitiv svikt på opprettelsestidspunktet. Dersom Fylkesmannen ikke mottar helseopplysninger om fullmaktsgivers samtykkekompetanse på opprettelsestidspunktet, må du regne med at saksbehandlingen tar lengre tid.


Lenker

Samtykkekompetanse

Om en person er samtykkekompetent eller ikke, vurderes i hvert enkelt tilfelle. I noen spørsmål kan man være samtykkekompetent, mens man ikke er samtykkekompetent i et annet spørsmål som krever en mer sammensatt vurdering. Redusert helsetilstand, da gjerne sykdom som medfører svekkelse av kognitive evner (for eksempel demens), vil kunne påvirke evnen til å ta avgjørelser. Normalt er det fastlegen/tilsynslegen som vurderer om du har samtykkekompetanse eller ikke. Momenter som vurderes, er

 • evne til å uttrykke et valg
 • evne til å forstå informasjon som er relevant for en avgjørelse
 • evne til å forstå konsekvensen av et valg
 • evne til å resonnere og avveie alternativer

Viktig å tenke gjennom

En fremtidsfullmakt kan trekkes tilbake så lenge du fortsatt har evnen til å forstå betydningen av dette. Tilbakekall av en fullmakt skjer ved at du river eller får ødelagt fullmakten. Dersom det er andre som oppbevarer fullmakten for deg, må du kreve fullmakten tilbake.

Etter at fullmakten har trådt i kraft, kan du ikke lenger trekke den tilbake. Det vil alltid være en viss risiko for at den du har valgt, opptrer annerledes enn det du hadde tenkt deg. En fullmektig som misbruker sin stilling vil vanskeligere bli oppdaget enn en verge som gjør seg skyldig i det samme. Tillit til den eller de du velger til fullmektig, er derfor helt avgjørende.

Fremtidsvirkning

Det er også mulig å opprette en fullmakt som skal tre i kraft umiddelbart eller fra et bestemt tidspunkt i fremtiden, men før du mister handleevnen. En slik vedvarende fremtidsfullmakt fortsette å gjelde også etter at du har blitt alvorlig syk eller dement. Les mer om vedvarende fremtidsfullmakt.

Hva fremtidsfullmakten IKKE kan omfatte

En fullmektig kan ikke gis kompetanse til «å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til donasjon av organer, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og kompetanse i andre særlig personlige forhold […] uten særskilt hjemmel i lov», jf. vergemålsloven § 80 tredje ledd. 

Mangelfulle eksempler på nettet

Det finnes en rekke ulike eksempler på fremtidsfullmakter på internett, men enkelte er svært mangelfulle. Hvis du trenger hjelp til å utforme en god fremtidsfullmakt for nettopp deg, bør du kontakte en advokat, da gjerne en advokat som har erfaring med å opprette fremtidsfullmakter.

Selge eller overdra eiendom?

Ved salg eller overdragelse av eiendom krever Kartverket at Fylkesmannen har stadfestet fremtidsfullmaktens ikrafttredelse. Fullmektigen bør derfor søke om stadfesting i god tid før et eventuelt salg eller overdragelse. Da unngår du at prosessen stopper opp i påvente av Fylkesmannens saksbehandling.

Dokumentere varsling til pårørende

Før Fylkesmannen kan stadfeste en fremtidsfullmakt, må nærmeste pårørende til fullmaktsgiver varsles om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Dersom det er vanskelig å legge ved signert dokumentasjon på at pårørende er varslet, for eksempel fordi nærstående nekter å underskrive eller er utilgjengelig, kan fullmektigen legge ved dokumentasjon på at det er sendt rekommandert brev til personen(e). Sendingen må da inneholde informasjon om fremtidsfullmaktens innhold og at fullmakten er trådt i kraft. Kopi av brevet, og kopi av kvittering på rekommandert sending, legges da ved søknaden. Annen dokumentasjon, for eksempel kopi av e-postkorrespondanse, vil bare unntaksvis bli godtatt som bevis på at nærmeste pårørende er varslet.