Representant for enslig mindreårig asylsøker

Enslige mindreårige asylsøkere har krav på å få oppnevnt en representant.

En enslig mindreårig asylsøker er en person under 18 år som kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som søker beskyttelse (asyl).

En representant er en juridisk erstatter for foreldrene. En representant har ikke den daglige omsorgen, men skal ivareta den mindreåriges juridiske interesser og andre forhold som er tillagt foreldreansvaret. Representanten skal hjelpe den mindreårige i forbindelse med asylsaken, og skal for eksempel være til stede i samtaler med utlendingsmyndighetene.

Representanten skal sikre at

  • alle vedtak som gjøres er til barnets beste, og eventuelt klage på vedtakene på barnets vegne
  • barnet blir hørt
  • barnet får passende omsorg, bosted, utdanning, språklig støtte og helsestell

Barnets behov

Barnet trenger en voksen han eller hun kan være trygg på, og som ivaretar de spesielle behovene barnet har. Det er viktig at representanten har gode kunnskaper om det norske samfunnet, norsk språk og at han eller hun kan orientere seg i det offentlige systemet. Vervet krever at du er et medmenneske, samtidig som du skal sikre at barnets rettigheter blir ivaretatt. 

Når den mindreårige får innvilget midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold i Norge, faller representantordningen bort. Den mindreårige skal da få oppnevnt verge etter reglene i vergemålsloven.