Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. Dersom du har fått, men ikke ønsker verge, kan du gi beskjed om dette til Fylkesmannen der du bor.

Vergemålsloven gir utvidet klagerett ved opprettelse av vergemål. Utvidet klagerett vil si at det er flere som har rett til å klage:

  • den som er satt under vergemål
  • vergen
  • den som har sett fram kravet om vergemål
  • personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken

For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klage på valg av verge reguleres for eksempel av de vanlige reglene i forvaltningsloven og ikke etter de særlige reglene i vergemålsloven.

Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.