Informasjon til deg som er verge

En verge kan gjøre handlinger på vegne av personen man er verge for, innenfor rammene av mandatet gitt av fylkesmannen. Vergehaver skal så vidt mulig høres før det gjøres handlinger av større betydning. Noen handlinger krever dessuten at Fylkesmannen må samtykke.

Vergen kan ikke gjennomføre handlinger av større betydning dersom vergehaver motsetter seg disse, med mindre vergehaver ikke er i stand til å forstå hva handlingen vil innebære.

For noen handlinger må vergen ha samtykke både fra vergehaver og fra Fylkesmannen. Dette gjelder særlig

  • fast eiendom (kjøp og salg, pantsettelse, forpakting og utleie, drift osv.)
  • større gaver og arveforskudd

Vergemal.no har mer informasjon om hvilke handlinger som krever at det i tillegg til samtykke fra vergehaver, også må innhentes samtykke fra Fylkesmannen.

En verge kan søke digitalt om Fylkesmannens godkjenning.

Oppgaver andre må gjøre

Som verge må du skille mellom det å sørge for at behov blir dekket og det å faktisk kjøpe varer eller utføre tjenester selv. Det siste er ikke en vergeoppgave. Noen ganger er det derfor andre enn vergen som skal hjelpe personen.

Dette kan gjelde:

  • helsehjelp
  • praktiske gjøremål i hverdagen
  • sosiale aktiviteter
  • omsorgsoppgaver

Disse oppgavene faller utenfor ditt oppdrag som verge.