Tilskudd sårbare eldre Aktivitetstilbud og besøksvert

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet, skape aktivitet og sosialt fellesskap, samt etablere besøksvert for sykehjem og omsorgsboliger med heldøægns bemanning

Aktivitetstilbud og besøksvert (tiltakspakke for sårbare eldre)

Målet for aktivitetstilbud er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for evt i samarbeid med frivilligheten, å bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Målgruppen er eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Tilskuddsordningen er søkbar for kommuner, fylkeskommuner. Kommuner kan søke midler alene, eller i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig, og det er denne kommunen et innvilget tilskudd utbetales til.

Dette er en ny tilskuddsordning som baserer seg på eksisterende ordning som i dag forvaltes av Helsedirektoratet.

Vi ber om en kortfattet søknad med beskrivelse av tiltak, samarbeidspartnere og budsjett som sendes til E-postadresse: fmtlpost@fylkesmannen.no

Søknadsfristen senest 1. september 2020.

Søknadsfrist:
01.09.2020 23:59:00
Målgruppe:
Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner. Kommuner kan søke midler alene, eller i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor

Kontaktpersoner