Erstatning for husdyr tapt til fredet rovvilt

Fra 15.oktober kan du sende inn søknad om erstatning for husdyr tapt til fredet rovvilt. Du må benytte Elektronisk søknadssenter og fristen er 1. november

Alle søknader må sendes inn via elektronisk søknadssenter.
Du må registrere deg som bruker første gang du bruker denne tjenesten (se veiledning under «logg inn»). Det er ikke mulighet til å sende inn søknaden på papir. Alle felt i den elektroniske søknaden må fylles ut før innsending. Vedlegg kan legges ved elektronisk, eller sendes til Fylkesmannen per post. Din kommune kan hjelpe deg med å skrive ut, scanne eller kopiere dokumentasjonen du vil ha med som vedlegg.

NB! Dersom søknadsfristen 1. november ikke overholdes, avvises søknaden din. Eventuell utsatt frist for innlevering av søknad må være avtalt med Fylkesmannen i god tid.

Vedlegg til søknaden

Et vilkår for å få erstatning, er at du sender besetningsdata sammen med søknaden.

For medlemmer i Sauekontrollen kan besetningsdata enkelt hentes ut som individlister, se beskrivelse her https://www.animalia.no/no/Dyr/husdyrkontrollene/sauekontrollen/brukerveiledning

Brukere av Led Sau kan også enkelt lage besetningslister som lagres som pdf. Kontakt FM for en enkel beskrivelse, evt. kontakt Led-Sau direkte. Kontaktinformasjon finnes her: www.lindholtdata.no

Du kan også lage din egen individliste.

Listen skal minimum inneholde:

  • Alle individnummer i besetningen
  • Kobling mellom mor og lam
  • Dødsårsaker
  • Helse/sykdomsinformasjon

Ytterligere opplysninger kan underbygge kravet om erstatning.    

Vi anbefaler å laste opp vedlegg med besetningsdata på søknadssenteret. Dersom du sender vedlegget i posten, skal brevet være poststemplet senest 1. november.

Hjemkomne dyr

Dersom det gjenfinnes dyr i live etter at søknad er sendt inn, skal dette varsles til Fylkesmannen umiddelbart. Det er da viktig at disse individenes ID fremgår av meldingen. Dersom slik melding ikke gis, sier regelverket at erstatningen skal reduseres eller falle bort.

Trenger du hjelp?

Dersom du har spørsmål om utfylling av søknad og vedlegg, ta kontakt med Fylkesmannen i Trøndelag på telefon 74 16 80 00. Har du problemer med innlogging, passord etc. til søknadssenteret, må du ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller via e-post.

Behandling av søknaden

Det er Fylkesmannen som behandler søknadene og utbetaler erstatningen. Utbetaling skal som hovedregel skje innen 31. desember i tapsåret.

Normaltap

Fylkesmannen vil fortrinnsvis benytte data fra din egen besetning/beiteområde til utregning av normaltap, forutsatt at dataene oppfyller de rammene som er lagt for beregning av normaltapsprosenter. Det må her forutsettes av dyreeier kan fremlegge dokumentasjon for slike data for en periode på minst 8–10 foregående år.

Der data ikke fremlegges og søker ber om at gjennomsnittstall benyttes, vil Fylkesmannen i Trøndelag legge til grunn prosentsatsene i tabell 1 som generelle satser ved beregning av normaltap fra og med 2019.

Tabell 1: Generelle satser for normaltapsprosenter for sau og lam 2019

Område

SAU

LAM

Gamle Nord-Trøndelag fylke med hele Fosen

2,0

5,0

Hemne, Snillfjord, Agdenes og Orkdal kommuner

1,5

4,0

Rindal kommune

1,2

4,84

Øvrige deler av gamle Sør-Trøndelag fylke

1,0

4,0

 

Harmonisering av generelle satser for i normaltap i Trøndelag vil i praksis gi endrede verdier for omtrent 20 søkere om erstatning fra kommunene; Osen (3), Roan (2), Åfjord (5), Bjugn (2) og Rissa (7), antall søkere 2018 angitt i parentes.

Lenker erstatningsforskriften og retningslinjer til forskriften

Søknadssenteret på www.miljodirektoratet.no

Søknadsfrist:
01.11.2019 00:00:00
Målgruppe:
Beitebrukere
Ansvarlig:
Fylkesmannens klima- og miljøavd.
Hvem kan søke:
Brukere som har tapt dyr til fredet rovvilt