Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Seterdalene i Budalen

Utlysning av midler til tiltak i utvalgte kulturlandskap -

Seterdalene i Budalen

Fylkesmannen i Trøndelag har fått tildelt midler til tiltak i utvalgt kulturlandskap i Trøndelag. Rammen for tilskudd til tiltak i Seterdalene i Budalen i Midtre Gauldal kommune er satt til kr 750.000,- i 2019. Tildelingsbrevet fra Landbruksdirektoratet ligger vedlagt til høyre under dokumenter. 

Søknadsfrist for tilskudd til investerings- og planlegging og tilretteleggingstiltak i Seterdalene i Budalen er satt til 1. juli i 2019. Søknadsskjema med veiledning for søknad ligger vedlagt til høyre på siden. 

For grunneiere med 10-årig avtale om setring og slipp av dyr på utmarksbeite skal det leveres søknad etter at tiltaket er gjennomført i henhold til avtale. Frist for slik søknad er satt til 1. november i 2019.

Søknadsfrist:
01.07.2019 00:00:00
Målgruppe:
Grunneiere, rettighetshavere og andre interessenter i Seterdalene i Budalen
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruk
Hvem kan søke:
Grunneiere, rettighetshavere i området, kommune, lag og foreninger m. fl. med tilknytning til Seterdalene i Budalen

Kontaktpersoner