Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilsyn


Fylkesmannen har gjennom lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og forskrift av 8. august 2011 om kommunal beredskapsplikt fått i oppdrag å gjennomføre tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 09.01.2020

Fylkesmannens tilsyn skal følge bestemmelsene om statlige tilsyn med kommunene iht. lov av 25. september 1992 om kommuner, fylkeskommuner (kommuneloven) og er å regne som kontroll med kommunens oppfølging av bestemmelsene i kommunal beredskapsplikt.

I september 2019 utga Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sammen med Helsetilsynet en veileder for felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap. Fra 2020 vil seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap og helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag gjennomføre felles tilsyn i tråd med denne.

I tilsynet vil Fylkesmannen fokusere på om kommunens oppfølging av beredskapsplikten er forsvarlig og tilstrekkelig for å ivareta kravene til et systematisk og helhetlig samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Tilsynet planlegges og gjennomføres på en slik måte at det bidrar til læring og utvikling i kommunen.

Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i 1/4 av kommunene årlig. Hvilke kommuner som får tilsyn velges ut på bagrunn av en vurdering av risiko og vesentlighet.

Faser i tilsynet

Tilsynene gjennomføres hos kommunene av fylkesmannens tilsynsteam. Dato for gjennomføring av tilsynet avklares i god tid. Tilsynet gjennomføres med et oppstartsmøte i plenum, deretter enkeltintervjuer med i første rekke ordfører, rådmann, beredskapskoordinator, plansjef, ledere helse- og omsorg, kommunelege og leder posom-team. Tilsynet avsluttes med et sluttmøte.

Fylkesmannen har inntil tre uker seg på å utferdige en foreløpig tilsynsrapport som oversendes kommunen. Innen seks uker etter at endelig rapporten er mottatt hos kommunen, plikter de å gi en skriftlig plan for hvordan eventuelle avvik skal følges opp. Fylkesmannen tilbyr kommunen veiledning i dette arbeidet.