Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kommunal beredskap

Kommunene har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta tryggheten til egne innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen. Alle uønskede hendelser skjer i en kommune, og kommunene har en vesentlig rolle i alt beredskapsarbeid.

Kommunal beredskapsplikt

Kommunene sitt generelle ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap er fastsatt i sivilbeskyttelses-loven §§ 14 og 15. Lovreglene blir utfylt av forskrift om kommunal beredskapsplikt og sektorlovgivningen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal ligge til grunn for kommunen sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen skal kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan skje i kommunen og vurdere hvordan disse hendelsene kan påvirke kommunen (konsekvenser). Nærmere regler om prosess og innhold er gitt i forskrift om kommunal beredskapsplikt §2.

Helhetlig og systematisk arbeid

Med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. I denne sammenhengen skal kommunen også vurdere om det er forhold som bør integreres i planer og prosesser etter plan- og bygningslov. Regler om dette er gitt i forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3.

Beredskapsplan

Med utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen også utarbeide en overordnet beredskapsplan. Denne beredskapsplanen skal være samordnet med andre relevante krise- og beredskapsplaner. Nærmere regler om prosess og innhold er gitt i forskrift om kommunal beredskapsplikt §4