Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

CIM


Crisis Information Management (CIM) er et digitalt krisestøtteverktøy som benyttes av alle kommunene og Fylkesmannen i Trøndelag, samt større oofentlige og private aktører. I dokumentoversikten i menyen til høyre finnes veiledninger for bruk av cim, samt oppgaver (cim-trim) som kan brukes til å øve på bruk av verktøyet.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 09.01.2020

Hva er CIM?

Systemet dekker det meste innen beredskaps- og krisehåndtering; ROS-analyser, beredskapsplan, tiltakskort, varsling, loggføring, mediehåndtering, rapportering, opplæring og trening.

Versjonen DSB-CIM, hvor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er systemeier, er modulbasert, og inneholder ulike standardmoduler som er gratis for fylkesmannsembetene og kommunene. Alle kommunene i Trøndelag bruker DSB-CIM.