Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Atomberedskap

Atomberedskapen i Norge er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern) er leder og sekretariat for Kriseutvalget.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 08.01.2020

Kriseutvalget for atomberedskap

Kriseutvalget er ansvarlige for og har fullmakt til å iverksette konsekvensreduserende tiltak.

Kriseutvalget består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i håndteringen av en atomhendelse. 

Atomulykker

Atomulykker kan inntreffe ved de fleste typer atomanlegg; kjernekraftverk, anlegg for produksjon og behandling av reaktorbrensel (gjenvinningsanlegg) eller annet spaltbart materiale, og anlegg for lagring av brukt brensel og annet radioaktivt avfall. I tillegg kan alvorlige ulykker oppstå ved transport av reaktorbrensel.

Nyttige veiledere og nettsider

Atomberedskap
(Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)

 

Informasjon om Jodtabletter ved atomhendelser

DSA.no: Jodtabletter ved atomulykker

Til befolkningen: Informasjonsplakat om Jodtabletter på nordsamisk

Til befolkningen: Informasjonsark om Jodtabletter
Kan oppbevares sammen med tablettene

Til helsepersonell: Informasjonsskriv om Jodtabletter på norsk

Til helsepersonell: Informasjonsskriv om Jodtabletter på nordsamisk

Kilde: DSA