Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

ROS-Trøndelag


Fylkesmannens embetsoppdrag stiller krav til oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (fylkes-ROS) med et bilde av de viktigste samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer i fylket.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 09.01.2020

ROS-Trøndelag skal danne en felles plattform for å forebygge uønskede hendelser og styrke samordningen av det regionale arbeidet med beredskap og krisehåndtering. ROS-Trøndelag gir fylkesmannen et bedre grunnlag for å:

  • ivareta den regionale samordningsrollen
  • ivareta rollen som pådriver for samfunnssikkerhet i fylket
  • ivareta beredskapsplanlegging innad i embetet og ut mot andre aktører
  • gi innspill i forbyggende samfunnssikkerhetsarbeid etter plan- og bygningsloven
  • gi innspill til kommunenes arbeid med oppfølging av kommunal beredskapslikt

ROS-trøndelag ble første gang utarbeidet i 2003. Den er senere oppdatert i 2009, 2014 og nå senest i 2019. Rapportene finner du i dokumentoversikten i menyen til høyre.

Fylkesmannen i Trøndelag har også opprettet en egen hjemmeside for ROS-Trøndelag. Denne hjemmesiden finner du her: www.rostrondelag.no