Kommunene i Trøndelag jobber bra med beredskap

DSBs årlige kommuneundersøkelse viser at 70 prosent av kommunene i Trøndelag oppfyller krav til kommunal beredskapsplikt. Mer samarbeid vil gi enda bedre samfunnssikkerhet i kommunene.

- DSBs årlige kommuneundersøkelse bekrefter at kommunene i Trøndelag jobber bra med samfunnssikkerhet, men de må i større grad ta eierskap til egen risiko og sørge for oppdatert planverk, sier direktør Cecilie Daae i DSB.


Over landsgjennomsnittet


Risikoforholdene endrer seg over tid. Naturhendelser som skred eller flom, eller etablering av et nytt utbyggingsområde i kommunen, vil gi behov for nye risikovurderinger. Det er derfor viktig at kommunens risikoanalyser og planer for beredskap og krisehåndtering er oppdatert.

- Det har vært økt oppmerksomhet om samfunnssikkerhet i kommunene de siste årene. Gjennom kommunal beredskapsplikt har beredskap, krisehåndtering og planverk blitt mye bedre i kommunene. Trøndelag ligger over landsgjennomsnittet i å oppfylle de viktigste kravene til kommunal beredskapsplikt, sier fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar i Trøndelag.

Kommuneundersøkelsen viser hva kommunen selv sier om status på det systematiske samfunnssikkerhetsarbeidet. Fylkesmannen fører også årlig tilsyn med 25 prosent av kommunene i Trøndelag.

- Kommunene har bra kjennskap til egen risiko og erfaringene fra uønskede hendelser og øvelser er at kommunene jevnt over håndterer kriser på en god måte. Men de kunne vært enda bedre til å dokumentere dette gjennom oppdatering av ROS-analyser og planer, sier Skaar.

Trøndelag rammet av naturhendelser

35 prosent av kommunene i Trøndelag melder om alvorlige naturhendelser de siste to årene. Det dreier seg i hovedsak om flom og sterk vind. Naturhendelsene førte til stedvise framkommelighetsproblemer og svikt i forsyning av energi. De rapporterer også om skader på infrastruktur og private boliger.
Flere kommuner i Trøndelag løfter fram fjorårets tørke som spesielt alvorlig. Ekstrem skogbrannfare og tørre lokale brønner var også en utfordring.

- Skal vi unngå at kostnadene og skadene blir for store, må det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene styrkes. Og vi må jobbe mer systematisk for å sikre at det ikke bygges der det i fremtiden vil bli utfordrende eller farlig å bo, sier Daae.

Økt potensiale for samarbeid

Det er en klar sammenheng mellom kvaliteten på samfunnssikkerhetsarbeidet og de kommuner som samarbeider tett med for eksempel politi, frivillige organisasjoner, storulykkevirksomheter, energi- og nettselskaper, Avinor, Kystverket, Forsvaret og Sivilforsvaret. Trøndelag ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder samarbeid med andre offentlige aktører. DSBs anbefaling er å øke samarbeidstakten ytterligere der dette er mulig.

Trøndelag var et av fylkene som tok imot og i størst grad merket den store NATO-øvelsen Trident Juncture i fjor. Dette kommer til syne i antall kommuner som har samarbeidet mye med Forsvaret og resultatene på spørsmålene knyttet til totalforsvar.

Utvalgte tall om Trøndelag i Kommuneundersøkelsen

• 46 av 48 kommuner i Trøndelag har besvart årets kommuneundersøkelse.
• 57 prosent av kommunene i Trøndelag har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som oppfyller utvalgte krav. Dette er en nedgang fra i fjor da 76 prosent oppfylte samtlige ROS-krav. Ser vi nærmere på tallene er det hele 41 prosent som mangler bare ett eller to av kravene for å oppnå full pott. For de fleste av disse er det en oppdatert eller revidert plan som mangler.
• 67 prosent av kommunene i Trøndelag har en overordnet beredskapsplan som oppfyller utvalgte krav. Dette er godt over landsgjennomsnittet og også en økning fra i fjor, da prosentandelen var på 61.
• Alle kommunene som har besvart spørsmålet om de har øvd i henhold til forskrift om kommunal beredskapsplikt, svarer at de har øvd overordnet beredskapsplan siste to år
• 85 prosent av kommunene har en plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen. Dette er bedre enn både landsgjennomsnitt og fjorårets resultater.
Mer om kommuneundersøkelsen

DSB har siden 2002 gjennomført spørreundersøkelser om kommunenes samfunnssikkerhetsarbeid. Datamaterialet er å regne som en egenrapportering fra kommunene. De siste årene har svarprosenten for kommuneundersøkelsen ligget på om lag 90 prosent. Tallene i undersøkelsen gir derfor et godt grunnlag for å si noe om status på samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene.

Les mer om undersøkelsen her: https://www.dsb.no/menyartikler/statistikk/kommuneundersokelsen/

Kommunal beredskapsplikt

Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Mer om regelverk og veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt finner du her: https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/

Kontaktpersoner