Omgjør ikke ATV-vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag har i dag sluttbehandlet seks saker der Lierne kommune har åpnet for bruk av ATV i utmark.

Tidligere i år ga Lierne kommune seks søkere tillatelse til å benytte ATV i utmark. I midten av juli varslet Fylkesmannen i Trøndelag at vedtakene kunne bli omgjort. I samme brev gikk det fram at Fylkesmannen hadde besluttet utsatt iverksetting av kommunens vedtak. Dette innebærer at søkerne ikke har tillatelse til å benytte ATV i utmark. Varselet som ble gitt må sees i sammenheng med omgjøringen av kommunens tillatelser for 2018, med påfølgende stadfesting fra Miljødirektoratet vedrørende bruk av ATV.

Uheldig lang behandlingstid


Fylkesmannen i Trøndelag har i ettertid av varselet fra juli måned mottatt uttalelser fra flere av søkerne og Lierne kommune. Fylkesmannen ser at det har gått relativ lang tid siden kommunens tillatelse ble gitt, noe som er uheldig. Dette skyldes blant annet saksbehandlingsreglene ved omgjøring av eget tiltak i forvaltningsloven. Søkerne har innrettet seg til kommunens vedtak, noe Fylkesmannen mener er et tungtveiende argument. Dette betyr likevel ikke at Fylkesmannen har endret sin oppfatning om at tillatelsene som er gitt ikke er innenfor dagens regelverk.

Kontakter overordnet myndighet


Fylkesmannen i Trøndelag kommer til å henvende seg til Klima- og miljødepartementet for å få en nærmere avklaring av ulike forhold knyttet til regelverket for motorferdsel på barmark. På bakgrunn av nevnte forhold har fylkesmannen kommet til at varselet om oppheving av kommunens tillatelse til ATV-kjøring for årets sesong ikke følges opp.

Omgjøringssaken er dermed avsluttet, og beslutning om utsatt iverksetting bortfaller med dette.