Avklaring fra departementet

Klima- og miljødepartementet slår fast at Fylkesmannens tolkning og vurderinger knyttet til motorferdsel i utmark i Lierne kommune er i tråd med lovformålet.

Det var i begynnelsen av september det ble kjent at Fylkesmannen i Trøndelag hadde sluttbehandlet seks saker der Lierne kommune hadde åpnet for bruk av ATV i utmark. Fylkesmannen slo fast at dispensasjonene som kommunen hadde gitt ikke var i tråd med gjeldene regelverket på området.

Skrev til departementet

Selv om Fylkesmannen slo fast at praksisen i Lierne var i strid med loven, ble ikke vedtakene opphevet. Bakgrunnen for dette baserte seg blant annet på at søkerne hadde innrettet seg til løyvene de hadde fått, og at det hadde tatt noe lang tid før saken ble sluttbehandlet. Fylkesmannen varslet samtidig at man ville henvende seg til departementet for å få en nærmere avklaring om praktiseringen av regelverket etter lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag.

Departementet svarer

Nå foreligger svaret fra Klima- og miljødepartementet. Der skriver departementet blant annet at vedtaket som fylkesmannen har fattet, som også Miljødirektoratet har stadfestet, er i tråd med lovformålet og den nasjonale forskriftens bestemmelser og formål.