Telling gjennomført - minst 244 moskus på Dovrefjell

Det ble registrert 244 moskus under årets telling av bestanden på Dovrefjell. Fem færre enn under tilsvarende telling i 2017.

Vintertelling (minimumstelling) av moskusbestanden på Dovrefjell ble gjennomført av Statens naturoppsyn i samarbeid med Oppdal Bygdealmenning, Lesja Fjellstyre og Dovre Fjellstyre 3. og 6. april. Hensikten med tellingen var å få oversikt over antall dyr i stammen samt informasjon om alders- og kjønnsfordeling.

Det ble funnet 244 dyr, se figur 1. Dette er en liten reduksjon i antall dyr i forhold til tellingen i 2017. 166 av dyrene var i Oppdal, 66 i Dovre og 12 i Lesja kommuner. Alle registrerte dyr var innenfor kjerneområdet for moskus på Dovrefjell. Stammen på Dovrefjell telles hvert år, både sommer og vinter.

 

                     

Figur 1. Utvikling i minimum antall moskus på Dovrefjell i perioden 1950 – 2018.

Ny forvaltningsplan

Fylkesmannen i Trøndelag er forvaltningsmyndighet for moskus på Dovrefjell. Det ble lagd ny forvaltningsplan høsten 2017. I planen er det vedtatt at bestanden ikke bør overstige 200 vinterdyr. Forvaltningsplanen kan leses her.

Det er derfor nødvendig å regulere bestanden slik at den ikke vokser seg større enn det antallet som er bestemt. Hvor mange dyr som skal felles bestemmes av Miljødirektoratet etter råd fra fylkesmennene. Det er Statens naturoppsyn som feller dyrene. Les mer om direktoratets vedtak

Redusert andel unge dyr

Andelen av bestanden som er dyr under tre år, er redusert de siste sesongene, samtidig som andelen eldre hunndyr har økt. På lang sikt kan manglende rekruttering gi negative virkninger for bestanden dersom trenden vedvarer eller forsterkes.

I 2018 ble det registrert 37 kalver (født 2017). Tidligere års vintertellinger viser at hornutviklingen hos kalver på Dovrefjell er såpass god at en del kalver har tydelige horn, og lett kan forveksles med årsklassen over. For å omgå utfordringene med å skille de yngste aldersklassene fra hverandre, benytter vi andel av dyrene i bestanden som er under 3 år, som er mål på rekruttering, figur 2. 

 

Figur 2. Utvikling i andel moskus fordelt på unge dyr (under 3 år), eldre hunn (3 år og eldre) og eldre hann (3 år og eldre) på Dovrefjell i perioden 2001 – 2018.

Les mer om moskus på Fylkesmannens hovedside om moskus og på Miljøstatus.no.