Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Gaupejakt 2020


Gaupejakta starter 1. februar og varer til 31. mars eller til kvoten er fylt. Rovviltnemnda har vedtatt en kvote på 25 gauper (hvorav maksimalt 9 voksne hunndyr) og fordelt startkvoter på nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 29.01.2019

Rovviltnemnda fattet 24. oktober 2019 vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6, for vinteren 2020. Klima- og miljødepartementet har klagebehandlet saken og har i avgjørelsen datert 30. januar 2020 redusert antallet gauper som kan felles under kvotejakten i 2020. Rovviltnemnda har i møte 31.januar 2020 vedtatt en ny fordeling av totalkvoten på 25 gauper.

Kvotefri jakt

I Trøndelag er det i år åpnet for kvotefri jakt på gaupe innenfor kommunene Oppdal og Røros. Øvrige deler av fylket er omfattet av kvotejakt på gaupe.

Kvotejakt

For områdene som er omfattet av kvotejakt er det vedtatt en totalkvote på 25 gauper hvorav maksimalt 9 voksne hunndyr. 

Startkvoten er satt til 21 dyr hvorav 7 voksne hunndyr og fordelt slik:

Forvaltningsområde i Trøndelag: 6 gauper (hvorav maks 2 voksne hunndyr)

  • Delområde A: Halsa, Rindal, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal og Meldal: 3 gauper (se kart)
  • Delområde B: De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer og nordover: 2 gauper
  • Delområde C: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer: 1 gaupe            Delområdene slås sammen 1. mars.

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet av kvotefri jakt: 13 gauper

  • Delområde A: Indre Namdal: 8 gauper
  • Delområde B: Fosen: 3 gauper
  • Delområde C: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2 gauper

Delområdene slås sammen 1. mars.

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 2 gauper (hvorav maks 1 voksen hunn)

  • Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 1 gaupe
  • Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 1 gaupe

Delområdene slås sammen den 1. mars 2020.

 

Nærmere informasjon til jegerne

Alle som deltar i kvotejakta på gaupe plikter å gjøre seg kjent med hvilket kvotejaktsområde deres jaktterreng er en del av, samt å holde seg løpende oppdatert på om det er gjenværende kvote for området under jakten. Oppdatert informasjon om gjenværende kvote for gaupe i Trøndelag vil fra jaktstart fås på telefon: 73 19 92 27.

Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen i Trøndelag på telefon; 930 60 221. Alle skudd som løsnes mot gaupe skal meldes snarest, også bomskudd. Fylkesmannen ber om at alle jaktlag har minst en jeger som befinner seg innenfor telefondekning for så raskt som mulig kunne melde fra om felte dyr, og eventuelt bomskudd/påskutte dyr.

Fylkesmannen vil be om følgende data ved melding om felling av gaupe;

-         Navn og telefonnummer til jegeren som har felt dyret

-         UTM for skuddsted

-         Art, kjønn og alder på det felte dyret

Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn (SNO) for kontroll, merking og prøvetaking. Fylkesmannen vil videreformidle de over nevnte data til SNO, som i neste omgang tar kontakt med skytter for nærmere avtale om kontrollen.

Gaupe er kategorisert som storvilt og aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år. Av våpen er det er tillatt å bruke hagle eller rifle. For jakt med rifle kreves det at jegeren har bestått skyteprøve for jaktåret 2019/2020. Jegeravgift må være betalt for inneværende jaktår. Fylkesmannen minner om at kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.

Jakten avsluttes når kvoten for området er fylt, eller seinest 31. mars 2020, som er jakttidsrammen for gaupe.

Reservekvote

Av totalkvoten settes det av 4 gauper, hvorav 2 voksne hunndyr som reservekvote. Det skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein og påviste familiegrupper av gaupe ved eventuell tildeling. Reservekvoten kan tildeles til områder som har fylt startkvoten og/eller til områder som ikke har hatt startkvote. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av reservekvoten i slutten av februar/begynnelsen av mars 2020.

Meld fra om observasjoner av familiegrupper

For at vi skal ha best mulig oversikt over gaupebestanden i fylket er det viktig at familiegrupper blir registrert. Fylkesmannen vil derfor oppfordre alle om å melde fra om synsobservasjoner eller sporobservasjoner av flere gauper i lag i perioden frem til 1. mars. Meldinger om observasjoner sendes til nærmeste SNO-rovviltkontakt, eller via www.skandobs.no.

For mer informasjon om bakgrunnen for at det er åpnet for kvotejakt viser vi til rovviltnemnda sitt vedtak og KLD sin avgjørelse av klagen på vedtaket, som er vedlagt.