Gaupejakt 2019

Gaupejakta starter 1. februar og varer til 31. mars eller til kvoten er fylt. Rovviltnemnda har  vedtatt en kvoten på 25 gauper (hvorav maksimalt 9 voksne hunndyr) og fordelt startkvoter på nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe. 

Rovviltnemnda fattet 26. oktober 2018 vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6, for vinteren 2019. Klima- og miljødepartementet har klagebehandlet saken og har i avgjørelsen datert 21. januar 2019 funnet å opprettholde rovviltnemnda i region 6 sitt vedtak.

Kvotefri jakt

I Trøndelag er det i år åpnet for kvotefri jakt på gaupe innenfor kommunene Oppdal og Røros. Øvrige deler av fylket er omfattet av kvotejakt på gaupe.

Kvotejakt

For områdene som er omfattet av kvotejakt har rovviltnemnda vedtatt en totalkvote på 25 gauper hvorav maksimalt 9 voksne hunndyr. 

Startkvoten er satt til 21 dyr hvorav 7 voksne hunndyr og fordelt slik:

Forvaltningsområde i Trøndelag: 5 gauper (hvorav maks 2 voksne hunndyr)

- Delområde A: Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal og Meldal: 2 gauper

- Delområde B: Steinkjer: 1 gaupe

- Delområde C: De deler av forvaltningsområdet som er nord for Steinkjer: 2 gauper

- Delområde D: Øvrige deler av forvaltningsområdet: 0 gauper

Delområdene slås sammen 1. mars.

 

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet av kvotefri jakt: 14 gauper

- Delområde A: Indre Namdal: 9

- Delområde B: Fosen: 3

- Delområde C: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2 gauper

Delområdene slås sammen 1. mars.

(Delområde C, innholder kommunene Rennebu, Leka og Vikna, samt de deler av Holtålen, Tydal og Nærøy kommuner som befinner seg utenfor forvaltningsområdet for gaupe jf. forvaltningsplanen)

Rinndal kommune

For gaupejegere i Rinndal kommune blir 2019 et overgangsår. Det er satt en felleskvote for Rinndal kommune sammen med kommuner i Møre og Rosmdal. Vi viser til informasjon fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal og ber om at gaupejegere i Rinndal forholder seg til Fylkesmannen i Møre og Romsdal under årets gaupejakt. https://www.fylkesmannen.no/nb/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Rovvilt/gaupejakt-2019/

To gauper påkjørt av bil

Det er påkjørt og drept to gauper av bil i Trøndelag etter at rovviltnemnda fattet sitt vedtak om kvote 26.10.2018. En voksen gaupe med ukjent kjønn i Namsskogan kommunen 24.11.18 og en unge i Orkdal kommune 18.12.18. Disse to dyrene trekkes av den vedtatte kvoten jf. rovviltforskriften § 7. Dette innebærer at kvoten ved jaktstart er 1 gaupe for delområde A innenfor forvaltningsområdet, og 8 gauper for delområde A utenfor forvaltningsområdet.

Reservekvote

Av totalkvoten er det satt av 4 dyr til reservekvote. Det skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein og påviste familiegrupper av gaupe ved eventuell tildeling. Reservekvoten kan tildeles til områder som har fylt startkvoten og/eller til områder som ikke har hatt startkvote. Eventuell bruk av reservekvoten vil bli avgjort på rovviltnemndas møte 8. mars.

Meld fra om observasjoner av familiegrupper

For at vi skal ha best mulig oversikt over gaupebestanden i fylket er det viktig at familiegrupper blir registrert. Fylkesmannen vil derfor oppfordre alle om å melde fra om synsobservasjoner eller sporobservasjoner av flere gauper i lag i perioden frem til 1. mars. Meldinger om observasjoner sendes til nærmeste SNO-rovviltkontakt, eller via www.skandobs.no

Nærmere informasjon til jegerne

Alle som deltar i kvotejakta på gaupe plikter å gjøre seg kjent med hvilket kvotejaktsområde deres jaktterreng er en del av, samt å holde seg løpende oppdatert på om det er gjenværende kvote for området under jakten. Oppdatert informasjon om gjenværende kvote for gaupe i Trøndelag vil fra jaktstart fås på telefon: 73 19 92 27.

Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen i Trøndelag på telefon; 930 60 221. Alle skudd som løsnes mot gaupe skal meldes snarest, også bomskudd.

Fylkesmannen vil be om følgende data ved melding om felling av gaupe;

-         Navn og telefonnummer til jegeren som har felt dyret

-         UTM for skuddsted

-         Art, kjønn og alder på det felte dyret

Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn (SNO) for kontroll, merking og prøvetaking. Fylkesmannen vil videreformidle de over nevnte data til SNO, som i neste omgang tar kontakt med skytter for nærmere avtale om kontrollen.

Gaupe er kategorisert som storvilt og aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år. Retten til å jakte på gaupe tilhører grunneier. Av våpen er det er tillatt å bruke hagle eller rifle. For jakt med rifle kreves det at jegeren har bestått skyteprøve for jaktåret 2018/2019. Jegeravgift må være betalt for inneværende jaktår.

Jakten avsluttes når kvoten for området er fylt, eller seinest 31. mars 2019, som er jakttidsrammen for gaupe.

For mer informasjon om bakgrunnen for at det er åpnet for kvotejakt viser vi til rovviltnemnda sitt vedtak og KLD sin avgjørelse av klagen på vedtaket, som er vedlagt.