Forlenger skadefelling

Fylkesmannen i Trøndelag har forlenget skadefellingstillatelsen på to ulver frem til 26. september 2019.

Det er Fylkesmannen i Trøndelag som har myndigheten til å gi skadefelling på ulv frem til 15. februar 2020. Nå har Fylkesmannen besluttet å forlenge skadetillatelsen på to ulv i deler Meråker, Verdal, Levanger og Stjørdal kommuner.  

Den 18. september 2019 inviterte Verdal kommune til et møte for å diskutere den krevende beitesesongen 2019 og veien videre for å kunne være best mulig forberedt til å kunne felle ulv i tiden framover. På dette møtet deltok Levanger og Meråker kommuner, Fylkesmannen i Trøndelag, Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn. Forvaltningen ga et klart signal om at man ikke ønsker en etablering av ett eller flere individer av ulv i Trøndelag da fylket i sin helhet ligger utenfor forvaltningsområdet for ulv.

Jakt på ulv på barmark en svært krevende øvelse og sannsynligheten for å lykkes er lav. Et av problemene er at man sjelden har ferske spor eller sportegn å gå etter, og at ulven bruker et stort areal som den raskt forflytter seg over.

- Selv om det er krevende å jakte på ulv på denne tiden av året forlenger vi skadefellingsperioden. Når snøen kommer blir det enklere å si om det er en eller to ulver i området. Sporsnø øker også mulighetene for felling, sier fungerende klima- og miljødirektør Anne Sundet Tangen.

De aktuelle kommunene og Fylkesmannen vil i samråd med SNO undersøke muligheter til å organisere sporing i forbindelse med gunstige værforhold utover høsten og vinteren. Statens naturoppsyn har beredskap gjennom hele året for å følge opp og kvalitetssikre meldinger om rovviltobservasjoner.

Miljødirektoratet kan i særskilte tilfeller der det er gjennomførbart fatte eget vedtak om felling av rovvilt. Da går oppdraget til SNO som har en egen fellingsinstruks som åpner for å bruke ekstraordinære virkemidler i fellingsforsøk. Bruk av helikopter er et eksempel på ekstraordinært virkemiddel. I barmarksesongen er helikopter svært sjeldent egnet til å felle rovvilt. Fellingslaget i Statens naturoppsyn har omfattende erfaring og et slikt oppdrag gis bare etter dialog mellom fellingslag, Fylkesmannen i Trøndelag, Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn.

For å lese mer om forvaltningen av rovvilt kan du trykke her.

For å lese mer om fellingsveilederen til SNO kan du trykke her.

Lisensfelling

Rovviltnemda i region 6 har vedtatt følgende om lisensfelling på ulv innenfor region 6 Midt-Norge i 2019/2020:

  • Kvoten settes til 3 ulv.
  • Lisensområdet omfatter hele region 6, altså hele Trøndelag og Møre og Romsdal fylker.

Etter endringer i rovviltforskriften er lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen fra 1. desember til og med 31. mai.

Da jaktåret avsluttes den 31. mars, må jegere som skal delta i lisensfelling etter denne dato registrere seg som lisensjegere og betale jegeravgift for nytt jaktår. Skyteprøve som er avlagt i jaktåret 2019/2020 vil fremdeles gjelde ved deltakelse i lisensfelling av ulv til og med 31. mai 2020. Formålet med forskriftsendringen er å kunne jakte ulv på sporsnø utover våren, samtidig vil utsatt jaktstart vil bedre mulighetene for å unngå felling av genetisk viktige ulver. Ingen av de ulvene som er påvist i Trøndelag i løpet av beitesesongen 2019 er betraktet som genetisk viktige ulver.