Erstatningstall for 2018

Fylkesmannen har mottatt og behandlet 318 søknader om erstatning for sau og lam drept av fredet rovvilt i 2018.

Behandlingen av søknader om erstatning for sau og lam drept av fredet rovvilt i 2018 ble klart like før jul. I 2018 var det 318 sauebruk som søkte om erstatning i Trøndelag. Til sammenlikning var det totalt i gamle Nord- og Sør-Trøndelag 344 søknader i 2017. Tallene som her presenteres er likevel ikke helt endelige, ettersom fylkesmannen har mottatt meldinger om heimkomne dyr som vil medføre korrigeringer av noen vedtak, samt at behandling av klager på vedtak også vil kunne gi endringer i antall dyr som erstattes etter beitesesongen 2018.

Det er utbetalt 15 061 153 kroner i erstatning for sau tapt til fredet rovvilt i 2018 (tabell 1). Totalt er det erstattet 5 669 sau og lam som sannsynlig drept av fredet rovvilt i Trøndelag etter beitesesongen 2018 (med forbehold om små justeringer). Sammenliknet med tall fra 2017 (6 506 sau og lam) så ser man en nedgang i antall sau og lam erstattet som tapt til fredet rovvilt. Trenden de sju siste beitesesongene tilsier at tapet til fredet rovvilt i 2018 ligger på et stabilt nivå (figur 1).

Figur 1. Totalt antall sau og lam erstattet i Trøndelag de ti siste beitesesongene.

Bjørn var største skadevolder

Totalt ble det erstattet 1 614 sau og lam som tapt til bjørn i 2018 (28 prosent av totalt antall erstattet). Dette er en oppgang sammenliknet med året før, hvor 22 prosent ble erstattet som følge av skader fra bjørn (figur 2). Bjørn på Fosen i sesongen 2018 er nok grunnen til at antall erstattede dyr tapt til bjørn har økt.

Det ble totalt erstattet 1 567 sau og lam som følge av jerveskader i 2018. Det utgjør en markant nedgang sammenliknet med 2017 der 2 357 sau og lam ble erstattet som tapt til jerv i gamle Nord- og Sør-Trøndelag. Det er i denne forbindelse verdt å merke seg at andelen sau og lam erstattet til uspesifisert fredet rovvilt, er økt fra 18,5 % i 2017 til 25 % i 2018. Jerv er nærsagt alltid en av flere arter som er en aktuell skadevolder i tilfeller der erstatningen er gitt som tapt til uspesifisert fredet rovvilt.

Figur 2. Andelen (i prosent) erstattet tapt fordelt på ulike skadevolderne i beitesesongen 2018.

Tap erstattet som drept av gaupe for øvrig er halvert, 546 sau og lam erstattet, sammenliknet med 2017 (1060 sau og lam erstattet).

Ulven som har hatt tilhold i Gauldalen beitesesongen 2018 har medført at det er erstattet mer dyr som tapt til ulv i 2018 (207 sau og lam), sammenliknet med 2017 da bare en sau ble erstattet som drept av ulv i Trøndelag. Andelen erstattet der kongeørn er vurdert som sannsynlig skadevolder har gått ned fra 7 til 5 prosent mellom 2017 og 2018.

Om du ønsker mer informasjon over antall funn av drepte sau og lam, tapsårsaker og historiske erstatningstall, så er dette gjort tilgjengelig for alle på www.rovbase.no.