Frivillig skogvern - naturreservat

Det er i statsråd  den 20.12.2019 opprettet sju nye naturreservat og vedtatt utvidelse av  seks eksisterende naturreservat. Det er også vedtatt en mindre utvidelse av nasjonalpark i Trøndelag. Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne, og det er to områder på som ligger på Statskog sine eiendommer.

Følgende nye områder opprettes

Naturreservat  Kommune
Raudkamlia Indre Fosen 
Vuddudalen Levanger
Husåstjønnbekken Levanger
Storvatnet Namdalseid
Hjartvikfjellet Namdalseid
Gøllaustøjnna - Langdalen Namdalseid
Trongstadlia  Åfjord

 

Følgende naturreservat utvides

Naturreservat  Kommune
Henfallet Tydal 
Storvika  Selbu
Stavåa Rennebu
Skjettenberglia  Indre Fosen
Finnsåsmarka Snåsa/Snåsaen
Mariafjellet - Skardbekken/ Tjaetsiegaske Lierne

 

Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark utvides med ca 4400 da i Tjyvdalen/Skjækerdalen i Verdal kommune.

Områdene inneholder bl.a. skogtyper som boreal regnskog, kalkskog, edellauvskog, rik sumpskog, bekkekløft, rik blandingsskog i lavlandet og gammel skog under naturlig dynamikk. Allskog har vært de private grunneiernes forhandlingspartner.
Områdene i vedtaket utgjør ca 0,11 prosent av skogarealet i Trøndelag. Med dette vedtaket er det ca 7,5 prosent av skogarealet i Trøndelag vernet, og ca 4,5 prosent av produktiv skogareal.

Bestemmelser

I områdene vil tekniske inngrep og tiltak som hytter, veger, skogbruk, energianlegg (vannkraft, vindkraft), mv. ikke være tillatt. Friluftsliv, jakt, fiske og beiting er tillatt. Ivaretakelse av det samiske naturgrunnlaget inngår i verneformålet.

Erstatning

 Erstatning er avtalt med de private grunneierne og utbetales kort tid etter vernevedtaket. Andre erstatningskrav må fremmes til Fylkesmannen, med frist 20. april 2020.

Forvaltning 

Miljødirektoratet vil bestemme hvem som blir forvaltningsmyndighet for de nye områdene. Kommunene vil få tilbud om å bli forvaltningsmyndighet. Inntil videre vil Fylkesmannen være forvaltningsmyndighet for nye områder.


Forvaltningsplan - kunngjøring om oppstart

 Det vil lages forvaltningsplan for en del av områdene. Forvaltningsplanen skal både være et praktisk hjelpemiddel for å ivareta verneformålet og gi forutsigelighet for brukerne. Forvaltningsplanen utarbeides innfor rammene av verneforskriften. Det kunngjøres nå oppstart av forvaltningsplanlegging for områdene Storvatnet, Husåstjønnbekken, Hjartvikfjellet, Gøllaustjønna-Langdalen, Vuddudalen og Raudkamlia, jf. verneforskriftenes § 10.


Innspill til forvaltningsplanleggingen sendes fylkesmannen innen 20. april 2020