Signerte Byvekstavtalen for Trondheimsområdet

Fra venstre: ordførerne Ivar Vigdenes, Gunnar Krogstad, direktør Hanne Bertnes Norli Jernbanedirektoratet, ordfører Ingrid Aune, direktør Bjørne Grimsrud Statens vegvesen, fylkesordfører Tore O. Sandvik, ordfører Rita Ottervik og fylkesmann Frank Jenssen.
Fra venstre: ordførerne Ivar Vigdenes, Gunnar Krogstad, direktør Hanne Bertnes Norli Jernbanedirektoratet, ordfører Ingrid Aune, direktør Bjørne Grimsrud Statens vegvesen, fylkesordfører Tore O. Sandvik, ordfører Rita Ottervik og fylkesmann Frank Jenssen.

Fredag ble den nye Byvekstavtalen underskrevet. Avtalen omfatter 250.000 innbyggerne i Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal kommuner, og er verdt 22 milliarder kroner.

– Det er veldig gledelig at det nå kan inngås en avtale som vil bidra til mer attraktive byer og tettsteder i fire kommuner med over 250.000 mennesker, sier fylkesmann Frank Jenssen.
Fylkesmannen har deltatt i de lokale forhandlingene på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD. For Fylkesmannen har det vært viktig å ivareta at arealpolitikk og god planlegging skal henge sammen med investeringene i infrastruktur i fylket.
Det er Vegdirektoratet som har ledet forhandlingene, som sammen med Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag har vært statens representanter på vegne av sine departementer. Det er kommunene og fylkeskommunen som inngår avtalen med Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I Byvekstavtalen går staten inn med 8,4 milliarder kroner i avtaleperioden. Avtalen går fra 2019-2029 og er knyttet til Nasjonal transportplan, NTP. Den totale verdien av avtalen er 22 milliarder kroner. Avtalen sendes nå til behandling i de fire kommunestyrene og fylkestinget, hvor den må godkjennes før den kan tre i kraft.

Hvorfor Byvekstavtale?


Hensikten med Byvekstavtalen er at veksten i persontrafikk i og rundt de store byene skal skje til fots, sykkel eller kollektivt. Støtten til de lokale og regionale samferdselsprosjektene kobles med evnen til å holde nullvekstmålet. Tidligere har ikke avtalen omfattet randkommuner til storbyene, men nå er Malvik, Stjørdal og Melhus også omfattet av avtalen.
- Veksten i disse kommunene er betydelig, noe som stiller krav til god sammenheng når man planlegger arealbruk og nye transport- og kollektivtiltak. Dette vil nå både kommunene, fylkeskommunen og staten bidra til i fellesskap, sier Jenssen som understreker at kommunens ansvar som planmyndighet ligger fast.

Bymiljøavtaler + byuviklingsavtaler = Byvekstavtale


Byvekstavtalen omfatter det som tidligere ble kalt bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler. Den nye avtalen skal sikre effektiv arealbruk og utvikling av mer attraktive bysentre i kommunene. 0-vekstmålet er også viktig, og for å nå dette må kommunene og fylkeskommunen legge til rette for at folk får attraktive alternativer til å bruke privatbil.