Har identifisert verneverdig natur

Kalksjøer som Grøntjønna i Ramsåsen naturreservat er eksempel på trua naturtyper som Fylkesmannen nå har listet ut som mulige kandidater for supplerende vern.
Kalksjøer som Grøntjønna i Ramsåsen naturreservat er eksempel på trua naturtyper som Fylkesmannen nå har listet ut som mulige kandidater for supplerende vern. (Foto: Eldar Ryan)

Fylkesmannen i Trøndelag har identifisert mulige områder som møter kriteriene Klima- og miljødepartementet har satt for supplerende vern.

I oktober i fjor fikk Fylkesmennene i oppdrag av Miljødirektoratet å identifisere mulige områder som kan være aktuelle for supplerende vern. Oversikten viser at 181 områder i Trøndelag tilfredsstiller kriteriene som Klima- og miljødirektoratet har satt.

-Vår oppgave har vært å identifisere områder som kan være aktuelle for et mulig framtidig vern. Områdene skal nå vurderes og siles av Miljødirektoratet, dette er dermed ikke starten på noen verneprosess, men en faglig vurdering av hvilke områder som kan egne seg for vern, sier Klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth hos Fylkesmannen i Trøndelag. 

Det er et overordnet nasjonalt mål at et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner. En del området er allerede vernet rundt om i landet, men for å få en oversikt over områdene rundt om i landet som tilfredsstiller kriteriene til supplerende vern ba Miljødirektoratet Fylkesmennene om å identifisere mulig aktuelle områder for mulig supplerende vern.

Skal til departementet


Innen 1. mai skal Miljødirektoratet levere en samlet vurdering av mulig supplerende områder basert på innspillene fra Fylkesmannen til Klima- og miljødepartementet. Miljødirektoratet skal sikre at de foreslåtte områdene fyller kriteriene som er satt for det supplerende vernet og belyse samfunnsmessige hensyn på et overordnet nivå.
Klima- og miljødepartementet skal deretter ta stilling til hvilke områder det skal jobbes videre med og vi vil deretter få i oppdrag å gjennomføre verneprosesser for de områdene det besluttes å gå videre med.

De identifiserte områdene


I alt 181 områder med et samlet areal på 652 km² er identifisert å ha kvaliteter som kan gjøre de aktuelle for vern. Dette er et relativt stort antall, men må ses i forhold til at Trøndelag har store variasjoner i naturen fra hav til høgfjell, denne variasjonen gjør at Trøndelag er den regionen i Norge som har flest truete naturtyper. Områdene ser du her - klikk på kartet for større visning

 

Egne prosesser for skog eller marine miljøer


I prosessen med supplerende vern er det aktuelt å se på nye nasjonalparker, landskapsvernområder, naturreservater og biotopvernområder eller utvidelse av eksisterende områder. For skog og marine miljøer foregår det egne prosesser og disse naturtypene inngår ikke i arbeidet med supplerende vern.