Håndtering av forurenset snø

Foto: Fylkesmannen i Trøndelag
Foto: Fylkesmannen i Trøndelag

Dumping av forurenset snø i sjø og vassdrag eller deponering på land kan utgjøre et lokalt forurensningsproblem eller være visuelt skjemmende.

Overskuddssnø kan inneholde betydelige mengder partikulært materiale, mikroplast, sand, grus, salt og søppel, samt miljøgifter/tungmetaller. Utfordringene ved håndtering av overskuddssnø vil være størst i byområder, boligstrøk, langs hovedveinettet og andre steder det ikke er plass til å lagre snø lokalt. Dumping og deponering av snø kan være i strid med forurensningsloven.

Det vil alltid være aktørenes plikt til å sette seg inn i lover og regler som gjelder den aktiviteten de utfører. En miljørisikovurdering for det aktuelle området, enten det er på land, vassdrag eller sjø, vil synliggjøre om snøen medfører en fare for forurensning av ytre miljø. Dette gir grunnlag for om det må søkes om tillatelse til Fylkesmannen.

Fylkesmannen i Trøndelag har nå sendt brev til alle kommunene for å orientere om hvilke hensyn som må tas i en slik vurdering. Brevet er tilgjengelig her til høyre.