Vedtak - tillatelse etter forurensningsloven - Trondheim Renholdsverk AS - Heggstadmoen - Trondheim kommune

Etter søknad har Trondheim Renholdsverk AS fått tillatelse etter forurensningsloven til å motta og mellomlagre inerte masser, rene masser, nedfallsfrukt og hageavfall på Heggstadmoen i Trondheim kommune.

Tillatelsen med vilkår er tilgjengelig i menyen til høyre, samt på www.norskeutslipp.no. Søknadens innhold og begrunnelse for vedtaket fremkommer i vedtaksbrevet.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker.