Vedtak - endret tillatelse - overdragelse av virksomhet fra Oppdal Bil-demontering til Miljøgjenvinning AS - Oppdal kommune

Tillatelse av 07.06.2013 til drift av biloppsamlingsplass i Kåsenvegen 17 overdras fra Oppdal Bil-demontering til Miljøgjenvinning AS. Tillatelsen er oppdatert.

Oppdateringene som er gjort i tillatelsen fremkommer i vedtaksbrevet. Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker.