Avklaringer angående hytterenovasjon til orientering

Fylkesmannen orienterer om avklaringer fra Miljødirektoratet om selvkostprinsippet og hytterenovasjon.

Fylkesmannen viser til avklaringer fra Miljødirektoratet oversendt til Fylkesmannen 21.03.2018, til avklaringer fra Miljødirektoratet oversendt til KS bedrift av 23.03.2018 og til brev fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Miljødirektoratet i dag) til Fylkesmannen av 27.06.2013. Alle tre brevene ligger vedlagt i menyen til høyre.

I brev fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen av 21.03.2018 står det blant annet følgende:

Vi presiserer at våre avklaringer i brev av 23. juni 2013 er fremdeles gjeldende.

Det er en lovpålagt oppgave for kommunen å samle inn avfall fra fritidseiendommer på lik linje med annet husholdningsavfall. I utgangspunktet vil derfor samtlige hytter være omfattet av den kommunale innsamlingen. Men for hytter som ikke ligger i tettbebygde strøk har kommunen anledning til å unnta disse hyttene i lokal forskrift, jf. forurensingsloven § 30 andre ledd første setning. Alternativt kan kommunen etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamling, jf. forurensningsloven § 30 andre ledd andre setning.

 I brev fra Miljødirektoratet til KS bedrift av 23.03.2018 står det blant annet følgende:

Det er like fullt den enkelte kommunen som har ansvaret for å vedta avfallsgebyr i sin kommune, men de kan få kostnadsgrunnlaget fra andre, f.eks. fra det interkommunale selskapet kommunen er deltaker i.

Konklusjonen er at det er mulig å prise de samme tjenestene innad i et IKS likt for alle eierkommunene, så fremt tjenestene har samme kostnadsnivå. Imidlertid må eventuelle ekstrakostnader knyttet til enkelte kommuner spesifikk tilføres de aktuelle kommunene, og dermed medføre et tillegg i kostnadsgrunnlaget og prisberegningen. Avfallsgebyret i de ulike kommunene innad i et IKS vil derfor i utgangspunktet være ulikt.

Fylkesmannen forventer at kommunenes avfallsgebyr for hytterenovasjon er utformet i tråd med regelverket.