Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


13.11.2019

Søknad om endring av tillatelse – Fosen Gjenvinning AS – Stokksund - Åfjord kommune

Fosen gjenvinning AS søker om tillatelse til mottak av kasserte fritidsbåter (ny aktivitet), mottak av batterier (ny aktivitet), mottak av EE-avfall (ny aktivitet) i Stokksund/Kirkholmen i Åfjord kommune. Skip til opphugging og mottak av returmetaller skal fortsette med samme vilkår som tidligere.

08.11.2019

Tilskriver kommunene

Fylkesmannens klima- og miljøavdeling tilskriver nå kommunene i Trøndelag i forbindelse med regelverksavklaringen fra departementet om motorferdsel i utmark.

06.11.2019

Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Forset Grus AS - Klæbu kommune

Forset Grus AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av snø på Tanem i Klæbu kommune.

05.11.2019

Forslag til forvaltningsplan for Grytdalen naturreservat

Et forslag til forvaltningsplan for Grytdalen naturreservat i Orkdal og Agdenes kommuner er nå sendt ut på høring.

04.11.2019

Høring av forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde

Fylkesmannen har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Fitjan fuglefredningsområde i Selbu kommune. Forvaltningsplanen er nå ute på høring.

31.10.2019

Høring - tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Udduvold vest - Melhus kommune

SG Entreprenør AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser i Udduvold vest i Melhus kommune.

25.10.2019

Påminnelse om frist for søknad om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt

Fra 15.oktober kan du sende inn søknad om erstatning for husdyr tapt til fredet rovvilt. Du må benytte Elektronisk søknadssenter og fristen er 1. november. 

09.10.2019

Erstatning for husdyr tapt til fredet rovvilt

Fra 15.oktober kan du sende inn søknad om erstatning for husdyr tapt til fredet rovvilt. Du må benytte Elektronisk søknadssenter og fristen er 1. november. 

09.10.2019

Varsel om tvangsmulkt

Fylkesmannen i Trøndelag opprettholder sitt varsel om tvangsmulkt rettet mot selskapet Nutrimar. Samtidig pålegges selskapet å gjennomføre nye luktmålinger og spredningsberegninger.

09.10.2019

Høring - søknad om tillatelse til sortering og omlasting av avfall - Steinkjer Agenturforretning AS - Steinkjer kommune

Steinkjer Agenturforretning AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til sortering og omlasting av næringsavfall på Indre Nordsileiret i Steinkjer kommune.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.