Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


15.09.2019

En effektiv liten vannrenser

Elvemuslingen er en fantastisk vannrenser og ett lite individ kan rense 50 liter i døgnet. I nesten 80 millioner år har den levd så å si uforandret.

09.09.2019

Høring - søknad om tillatelse til mellomlagring av tørr biorest - Ecopro AS - Verdal kommune

Ecopro AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av tørr biorest i Skjørdalen i Verdal kommune.

06.09.2019

Restaurering av våtmark gir resultater

Større restaureringsprosjekt i Fitjan fuglefredningsområde, Selbu kommune ble sluttført i 2019.

06.09.2019

Søknad om tillatelse til utfylling i Nidelva ved Elgeseter bro – Studentersamfundet i Trondhjem – Trondheim kommune

Fylkesmannen viser til søknaden fra Studentersamfundet i Trondhjem. Studentersamfundet søker om tillatelse til utfylling i Nidelva fra Elgeseter bro til Vollafallet.

03.09.2019

Utsatt høringsfrist Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden marine verneområde

På grunn av sammenslåingsprosessen mellom Bjugn og Ørland kommuner er høringsfristen utsatt til 1.mars 2020.

30.08.2019

Ferdigstilte forvaltningsplaner for åtte fuglefredningsområder i Trondheimsfjorden våtmarkssystem

Forvaltningsplaner for fuglefredningsområdene Vikanbukta, Vinnan og Velvangen, Falstadbukta, Alnes, Tynesfjæra, Bjørga, Vikaleiret, og Lundleiret, i henholdsvis Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer kommune, er ferdigstilte. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommuner og andre berørte parter. 

27.08.2019

Høring - graving i deponi og midlertidig sorteringsanlegg - Heggstadmoen - Trondheim kommune

Fylkesmannen viser til søknaden fra Trondheim kommune Eierskapsenheten. Kommunen søker om tillatelse til å grave i forurenset grunn på Heggstadmoen deponi.

16.08.2019

Tilråding skogvern

Fylkesmannen i Trøndelag har oversendt forslag til nye naturreservat og utvidelse av eksisterende reservat til Miljødirektoratet. 

13.08.2019

Kunngjøring – søknad om tillatelse etter forurensningsloven til kompostering av organisk avfall – etablering av pilotanlegg - gbnr. 327/1 Tillerbruvegen 157 , Øvre Tiller i Trondheim kommune.

Bedriften Jordpro AS har søkt om tillatelse til etablering av komposteringsanlegg for produksjon av organisk basert gjødsel- og jordprodukter på nevnte eiendom.

18.07.2019

Høring – søknad om mudring, dumping og utfylling – Grunne i Hestdalen – Sørmarkfjellet AS – Flatanger kommune

Sørmarkfjellet AS planlegger bygging av ei ny kai i Hestdalen, Flatanger kommune. I forbindelse med tiltaket vil det bli utført utfylling i sjø, samt mudring og dumping av løsmasser og utsprengt berg i sjø.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.