Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


18.07.2019

Høring – søknad om mudring, dumping og utfylling – Grunne i Hestdalen – Sørmarkfjellet AS – Flatanger kommune

Sørmarkfjellet AS planlegger bygging av ei ny kai i Hestdalen, Flatanger kommune. I forbindelse med tiltaket vil det bli utført utfylling i sjø, samt mudring og dumping av løsmasser og utsprengt berg i sjø.

18.07.2019

Søknad om utslippstillatelse for Nye Veier AS for midlertidig anleggsarbeider på E 6 langs strekningen Ranheim – Være i Trondheim kommune

Nye Veier AS søker om tillatelse til midlertidige utslipp i anleggsfasen for bygging av ny veg på strekningen Ranheim – Væretunnelen.

15.07.2019

Søknad om ny utslippstillatelse for Norsk Kylling AS for etablering av næringsmiddelbedrift på Furumoen i Orkdal kommune

Norsk Kylling AS søker om utslippstillatelse for kyllingslakteri på Furumoen i Orkdal kommune. Anlegget planlegges å starte opp mai 2021.

12.07.2019

Varsler mulig omgjøring

Fylkesmannen i Trøndelag varsler mulig omgjøring av vedtak der Lierne kommune har gitt dispensasjon til bruk av ATV i utmark.

10.07.2019

Søknad om ny utslippstillatelse for Saint-Gobain Byggevarer As Avd Trondheim (tidligere Weber Leca)

Saint-Gobain Byggevarer As Avd Trondheim har en gammel utslippstillatelse. Bedriften søker nå om ny tillatelse. 

10.07.2019

Klimasatsing i Trøndelag 2019

15 kommuner og Trøndelag fylkeskommune har fått betydelig med «klimasats-midler» for tiltak som skal bidra til å redusere kommunale klimagassutslipp.

09.07.2019

Fjerner uønsket vegetasjon

Gjengroing av åpent vannspeil skal bremses i tre verneområder i Trøndelag i sommer. Det skjer ved hjelp av en helt spesiell farkost.

08.07.2019

Kunngjøring – søknad om tillatelse til tildekking av forurensede sedimenter i sjø – Hommelvikbukta – Malvik kommune.

Bane NOR har søkt om tillatelse til å utføre sanering av forurenset sjøbunn i Hommelvikbukta, utenfor det nedlagte impregneringsverket på Nygården.

05.07.2019

Høring - søknad om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall - Stormyra Miljøstasjon AS - Stjørdal kommune

Stormyra Miljøstasjon AS søker om tillatelse til å motta, mellomlagre og behandle avfall på Stormyra i Sjørdal kommune.

05.07.2019

Folkemøter om marint vern i Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden gjennomført

Møtene ble holdt i Botngård 25.juni og på Brekstad 02.juli, og var informasjonsmøter angående verneforslag om Kråkvågsvaet-Grandfjæra-Bjugnfjorden marine verneområde i Ørland og Bjugn kommuner.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.