Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


22.01.2020

Bestanden av lappfiskand i Vikna øker

Viste du at lappfiskanda hekker i Trøndelag? Utpå Vikna finner du kanskje den tetteste bestanden av lappfiskand i hele Norge, og antall hekkende par øker.

17.01.2020

Fylkesmannen ber kommunene sette fart på klimaarbeidet

Fylkesmann Frank Jenssen ber kommunene løfte klimaarbeidet opp på dagsorden. De trønderske kommunene står sentralt i arbeidet med å redusere klimautslipp, og i arbeidet med å tilpasse lokalsamfunnet til et klima som er i endring.

14.01.2020

Høring - søknad om tillatelse til deponering av rene jord- og steinmasser - Øvre Forset deponi - Trondheim kommune

Forset Grus AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av rene jord- og steinmasser på Øvre Forset deponi i Trondheim kommune. 

20.12.2019

Frivillig skogvern - naturreservat

Det er i statsråd  den 20.12.2019 opprettet sju nye naturreservat og vedtatt utvidelse av  seks eksisterende naturreservat. Det er også vedtatt en mindre utvidelse av nasjonalpark i Trøndelag. Områdene er frivillige tilbud fra de private grunneierne, og det er to områder på som ligger på Statskog sine eiendommer.

20.12.2019

Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Storøra - Levanger kommune

Levanger kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av snø på Storøra, vinteren 2019-2020, i Levanger kommune.

18.12.2019

Nye pålegg til Nutrimar AS

Fylkesmannen i Trøndelag kommer med en rekke pålegg til Nutrimar AS på grunn av luktproblemene fra bedriften.

10.12.2019

Høring - søknad om tillatelse til å motta, mellomlagre og kompostere hageavfall - Frøseth AS

Frøseth AS søker om tillatelse til å motta, mellomlagre og kompostere hageavfall på området til Hello Steinbrudd i Verdal kommune

10.12.2019

Høring - Søknad om tillatelse til videre drift av Tømmeråsmoan komposteringsanlegg - Namdal Tankrens AS

Namdal Tankrens AS søker om tillatelse til videre drift av Tømmeråsmoan komposteringsanlegg i Grong kommune

10.12.2019

Høring av søknad fra Forsvarsbygg om endring av tillatelse til Leksdal skyte- og øvingsfelt i Stjørdal kommune

Forsvarsbygg søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven for Leksdal skyte- og øvingsfelt i Stjørdal kommune

05.12.2019

Star Property AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i sjø – gnr/bnr 439/2 i Trondheim kommune

Star Property AS planlegger å etablere en havnetrapp langs Brattørkaia 11 i Trondheim, i indre del av Brattørbassenget.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.