Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


19.03.2019

Oppstart forvaltningsplanarbeid - Innherred ferskvannssystem

Fylkesmannen melder oppstart av forvaltningsplanarbeid for Hammervatnet naturreservat, Lundselvoset naturreservat og Lyngås-Lysgård fuglefredningsområde. Verneområdene utgjør Ramsar-området Innherred ferskvannssystem.

15.03.2019

Signerte Byvekstavtalen for Trondheimsområdet

Fredag ble den nye Byvekstavtalen underskrevet. Avtalen omfatter 250.000 innbyggerne i Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal kommuner, og er verdt 22 milliarder kroner.

06.03.2019

Søknad om tillatelse til utfylling i sjø i Kråkøysundet -Roan kommune

Statens vegvesen Region midt søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø.

04.03.2019

Tilsyn -Kommunal myndighet på forurenset grunn Verdal, Ørland og Melhus 2019

Fylkesmannens miljøvernavdeling har gjennomført tilsyn med de tre kommunene Verdal, Ørland og Melhus. Tilsynet var en del av en nasjonal aksjon, og temaet var myndighet på forurenset grunn. Det ble avdekket brudd hos samtlige.

04.03.2019

Kunngjøring – Søknad om tillatelse til tiltak i sjø – Ørland kommune – Uthaug havn

Ørland kommune har søkt om tillatelse til utfylling i sjø på eiendommen gnr. 74 bnr. 323 i Uthaug havn, Ørland. Kommunen er selv grunneier for tiltaksområdet.

01.03.2019

Frivillig skogvern – melding om oppstart

Fylkesmannen melder oppstart for prosess med tanke på vern av skogområder. Det meldes elleve nye områder og utvidelse av sju eksisterende naturreservat.

27.02.2019

Søknad om utslipp for anleggsarbeider i forbindelse med bygging av Grøndalselva Kraftverk i kommunene Grong og Namsskogan

Grøndalselva AS søker om utslippstillatelse for Grøndalselva Kraftverk i Namsskogan og Grong kommune. Det skal bl.a. uføres driving av 2 km tunnel i forbindelse med prosjektet. Arbeidet med tunnelen vil vare ca. 1 år.

27.02.2019

Søknad om økt mottak og foredling ved krabbefabrikken – Hitra Fiskerihavn

HitraMat AS søker om økning i mottak og foredling av taskekrabbe ved krabbefabrikken - Hitra Fiskerihavn i Hitra kommune

27.02.2019

Høring - Søknad om endring av tillatelse - Namsos lufthavn - Namsos kommune

Avinor AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven for Namsos lufthavn i Namsos kommune

18.02.2019

Varsel om tvangsmulkt

Fylkesmannen i Trøndelag varsler selskapet Nutrimar tvangsmulkt på en million kroner og mulig inndragning av forurensningstillatelse. Årsaken er at luktproblemene fra bedriften ikke er løst.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.