Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfen er en del av sørtrøndersk natur og som vi tar vare på

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


04.12.2018

Ferdigstilte forvaltningsplaner for naturreservatene Erikskulen, Oksdøla, Hemna, Altskardet og Ferjlia

Forvaltningsplaner for naturreservatene Erikskulen, Oksdøla, Hemna, Altskardet og Ferjlia i Namdalseid, Namsos og Verran kommune er ferdigstilte. Informasjonsbrev vil bli sendt ut til grunneiere, kommuner og andre berørte parter.


27.11.2018

Klimasats 2019 – støtte til klimatiltak

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet kan søke om Klimasats-støtte. Mer enn 150 millioner kroner skal deles ut i 2019. Søknadsfristen er 15. februar 2019. Fylkesmannen oppfordrer kommunene om å søke støtte til klimatiltak.


27.11.2018

Tilskudd til klimatilpasning 2019

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er for 2019 satt av 6,4. mill. kroner til ordningen. Søknadsfrist er 15. februar 2019. Tilskuddsordningen forvaltes av Miljødirektoratet.


26.11.2018

Ny statlig planretningslinje (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning vedtatt

Regjeringen har 28.09.2018 vedtatt statlige retningslinjer (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. Dagens retningslinjer for klima og energi er utvidet til også å gjelde klimatilpasning. Retningslinjene understreker at klimaendring og klimatilpasning skal ivaretas i lokalt i samfunnsplanlegging, planstrategi, planprogram og arealplaner.


12.11.2018

Høring - Søknad om endring av tillatelse - Røros lufthavn - Røros kommune

Avinor AS søker om endring av tillatelse etter forurensningsloven for Røros lufthavn i Røros kommune


09.11.2018

Søknad om utslipp av vann fra bore- og sprengningsarbeider RV 706.

Søknad om utslipp for anleggsarbeider (utslipp til Nidelva fra tunnelarbeider) i forbindelse med bygging av RV 706 Nydalsbrua i Trondheim kommune

 

 


06.11.2018

Søknad om etablering av satellittmottak for kasserte kjøretøy – Namdal Bilopphuggeri AS – Steinkjer og Stjørdal kommuner

Høring – Søknad om etablering av satellittmottak for kasserte kjøretøy – Namdal Bilopphuggeri AS – Steinkjer og Stjørdal kommuner


05.11.2018

Søknad om utslippstillatelse i Verran kommune

Søknad om utslipp fra permanente utslipp (vasking tunnel) i forbindelse med bygging av tunneler på FV 17/720 (Strømnestunnelen og Holmviktunnelen) i Verran kommune


05.11.2018

Søknad om økt produksjon ved lakseslakteriet til Nils Williksen AS på Flerengstrand i Vikna kommune01.11.2018

Vannprøver gir ikke svar

Nye analyser av pH, næringssalter, partikler og metaller fra Homla forklarer ikke dødelighet av fisk. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.