Vanskelige beiteforhold for rein

Foto: Ingo M. Danielsen
Foto: Ingo M. Danielsen

Fylkesmannen vil orientere om vanskelige beiteforhold og at det må vises hensyn til beitende rein.

Flere rapporterer om en ustabil vinter preget av dårlige beiteforhold. Det gir begrenset næringstilgang som gjør at reinen er i negativ energibalanse. Hard is på fjellet og mye snø i skogen gjør det vanskelig for dyrene å komme ned til maten. De krevende beiteforholdene kan også medføre at reinflokken begynner å trekke ut av sine normale og vante områder. Særlig drektige reinsimler går på vårvinteren inn i en svært sårbar periode, som gjør simlene spesielt var ovenfor forstyrrelser.

Ta hensyn og meld ifra

Fylkesmannen ber folk om å være oppmerksomme og ta hensyn til rein i terrenget. Forstyrrelser kan gjøre at reinen bruker mer energi og trekker vekk fra de få områdene hvor det er tilgjengelige beiter. Dette er i henhold til reindriftslovens § 65 hvor det fremkommer at de som ferdes i område hvor reinen beiter, plikter å vise hensyn og opptre med varsomhet slik at reinen ikke unødig uroes eller skremmes.

Ser du spor i snøen, kan det være rein i området selv om du ikke ser dem. Hvis du oppdager rein i terrenget, unngå å forstyrre unødvendig. Vent til reinen trekker unna selv eller forsøk å gå rundt og utenfor syne.

Kjører du snøskuter, plikter du å opptre aktsomt og hensynsfullt (motorferdselloven § 8). Vis hensyn, kjør aktsomt og begrens kjøringen i områder hvor det oppholder seg rein. Da rein lett følger skuterspor, vil kjøring utenfor lovlige løyper fort kunne føre til at reinen følger sporene ned til veier og bebyggelse med de utfordringene det fører med seg.

Hvis du ser dyr som lider, meld ifra til lokale reineiere eller Mattilsynet. 

Skjema for å varsle Mattilsynet

Kontaktinformasjon til reinbeitedistriktene/tamreinlagene

Motorferdselsforbud

Fylkesmannen kan stenge snøskuterløyper eller områder for motorferdsel på kort varsel for å ivareta reindriftsinteressene.

Reindriften sender anmodninger om motorferdselsforbud til Fylkesmannens miljøavdeling. Hold deg oppdatert på hvor løyper/områder er stengt for motorferdsel før du kjører.

Ekstraordinær båndtvang

Fylkesmannen har innført ekstraordinær båndtvang for hunder i deler av Nord-Trøndelag reinbeiteområde for perioden 12.03.2020- 31.03.2020 jfr. hundelovens §7 særlig om sikring av hund der tamrein beiter. 

Les mer om den ekstraordinære båndtvangen og i hvilke områder den gjelder her.

Fylkesmannen viser også til reindriftslovens § 66 hvor hundens eier og besitter er erstatningspliktig for skade som hunden volder på tamrein og for utgifter og ulemper som påføres reineieren ved at hunden urettmessig jager eller skremmer rein under lovlig opphold eller flytting, uten hensyn til skyld.

Båndtvangen kan innføres for å hindre at reinen trekker inn til dårligere beiter og for at reinen skal få nødvendig beitero. Vi henstiller til at det vises hensyn til tamrein og vilt ved ferdsel i fjellet. Også i områder uten ekstraordinær båndtvang må man ha god kontroll på hunden.

Kriseberedskapsutvalg

Det er foreløpig ikke satt sammen kriseberedskapsutvalg for våre forvaltningsområder. Vi oppdaterer fortløpende om status. Kriseberedskapsutvalget for reindrifta har gitt de kriserammede reinbeitedistriktene tillatelse til å bruke egne midler som er satt av til kriseberedskap. Det mest aktuelle tiltaket er å fôre reinen med kraftfôr og rundballer.

Viktig med god dialog

Alle berørte kommuner bør gå i dialog med de berørte reinbeitedistriktene for å diskutere behov for å stenge løyper for motorisert ferdsel av hensyn til beitende rein. Vi oppfordrer også reindrifta om å varsle aktuelle kommuner om behov for å stenge løyper.

Flere aktører kjører snøskuter med direktehjemmel i motorferdselloven eller etter dispensasjon, for eksempel Forsvaret, kraftlag og idrettslag. Vi oppfordrer til å avklare kjøringen med de berørte reindriftsinteressene, hvis det er rein i områdene der det planlegges kjøring.

 

 

 

 

Kontaktpersoner