Til stor ulempe for reindrifta

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde (Foto: mostphotos.com)

Fylkesmannen har nå avgitt samlet uttalelse til snøscootertrasen – Gauldalsløypa - i Holtålen kommune.

Det var i september i år at formannskapet i Holtålen kommune vedtok å legge saken om Gauldalsløypa ut til offentlig ettersyn. Fylkesmannen har, som sektormyndighet, fått saken til uttalelse og har samlet fagavdelingenes merknader. Det er ikke første gang Gauldalsløypa er til behandling. Forrige gang opphevet Fylkesmannen kommunens vedtak på grunn av mangler i det miljøfaglige grunnlaget for saken og inhabilitet i Holtålen kommune.

Nå er altså saken ute på ny høring, og Fylkesmannen har nå avgitt samlet uttalelse til snøscootertrasen.

Til stor ulempe for reindrifta

Reindriftsavdelingen var også kritisk til Gauldalsløypa da den var til behandling første gang hos Fylkesmannen. Løypa ble under tvil likevel godtatt fra avdelingens side, på vilkår om nedkortet åpningstid og fordi man så at reindrifta var gitt en rett til å stenge løypa ved behov. Håpet var at dette skulle gjøre at løypa ikke medførte vesentlig ulempe for reindriften.

Basert på erfaring og kunnskap etter vinteren 2019/2020, vurderer reindriftsavdelingen at retten til å stenge løypa, ikke er et tilfredsstillende tiltak for å forhindre vesentlig skade eller ulempe for reindriften.

Bakgrunnen for denne vurderingen er dels at Fylkesmannen i Nordland har kommet til samme konklusjon når det gjaldt distriktenes adgang til å stenge løyper, i sin klagesaksbehandling av sammenlignbare løyper i Selbu kommune. Fylkesmannen i Nordland fastslo at det å legge et slikt ansvar på reinbeitedistriktet vil være til vesentlig ulempe for reindriften. Reindriftsavdelingen legger også vekt på reinbeitedistriktets negative erfaringer med stengning av løypa vinteren 2019. Utøverne har gitt signaler om de i fremtiden vil vegre seg å benytte denne retten, noe om i praksis vil si at tiltak ikke virker.

Av den grunn fraråder reindriftsavdelingen at løypa opprettes, og varsler at et positivt vedtak i saken blir påklaget.

Kontaktpersoner