Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Sijtebilder

Sijtebilder er enkle faktaark om reinbeitedistriktene (sijtene). Disse er utarbeidet av fylkesmannens reindriftsavdeling ut fra offentlig tallgrunnlag fra bl.a. Landbruksdirektoratet og Rovbase og er oppdatert i mars 2020.

Sijtebildet består av en kort beskrivelse av reinbeitedistriktet, samt langtidsutviklingen av en del sentrale forhold som reintall, slaktevekter, produksjon og tap.

Det er laget sijtebilder for både Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sør-Trøndelag/ Hedmark reinbeiteområde.