Sijtebilder

Foto: Aina Bye
Foto: Aina Bye

Sijtebilder er enkle faktaark om reinbeitedistriktene (sijtene). Disse er utarbeidet av fylkesmannens reindriftsavdeling ut fra offentlig tallgrunnlag fra bl.a. Landbruksdirektoratet og Rovbase og er oppdatert i mars 2020.

Sijtebildet består av en kort beskrivelse av reinbeitedistriktet, samt langtidsutviklingen av en del sentrale forhold som reintall, slaktevekter, produksjon og tap.

Det er laget sijtebilder for både Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sør-Trøndelag/ Hedmark reinbeiteområde.