Reindrift og koronavirus (Covid-19)

Foto: FMTL
Foto: FMTL

Koronaviruset får ingen konsekvenser for de norske reindriftutøvernes bruk av reinbeite i Sverige og langs den norsk-svenske grensen. Reineiere har i forbindelse med reinarbeid mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene når de returnerer til Norge

I Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sør-Trøndelag/ Hedmark reinbeiteområde er det flere sijter (reinbeitedistrikt) som grenser til Sverige hvor det vil være behov for å kunne krysse grensa i forbindelse med gjeting og skilling.

Reindrift som samfunnskritisk næring

Forsyningssikkerhet er definert som samfunnskritisk. Dette inkluderer også primærprodusenten, herunder reindriftsutøveren.

De reindriftsutøverne som til enhver tid gjeter reinen har mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene når de returnerer til Norge.

Tiltak for å unngå smitte

Reindriftsutøverne skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Reglene for isolering for påvist/antatt syke gjelder for alle uten unntak.  

Melding om inntak på gjerde 

På grunn av smittevern skal skilling av rein begrenses i størst mulig grad. Det er allikevel forståelse for at dette vil kunne være nødvendig for å oppretteholde drifta. Melding om inntak på gjerde sendes til fylkesmannen i Trøndelag, enten på e-post:  fmtlrein@fylkesmannen.no   eller per telefon til konstituert reindriftsdirektør Camilla Knutsen.

For mer informasjon, se nyhetssak fra Landbruks- og matdepartementet.