Til hundeeiere - husk båndtvangen!

Simle med nyfødt kalv - foto: Ingo M. Danielsen
Simle med nyfødt kalv - foto: Ingo M. Danielsen

Fylkesmannen i Trøndelag ber hundeeiere holde hunden sin under kontroll og i bånd av hensyn til kalvingstida og utfordrende beiteforhold.

Det er lett å tenke at min hund jager ikke rein, men har man ikke hunden i bånd og lar den springe løst, kan den ved instinkt jage rein og påføre skader som gir reinen store lidelser. Hunder kan også jage simla vekk fra nyfødte kalver som da vil etterlates i en svært sårbar og forsvarsløs posisjon. Rovdyrtrykket er allerede stort i mange distrikt og rein som må avlives, eller blir drept pga. skader påført av hund kommer i tillegg til dette.

Formål med båndtvang er dyrevelferd. Hensikten er å beskytte drektige simler, kalver og rein generelt mot forstyrrelser i en svært kritisk periode som gjør den særskilt sårbar for ytre press og forstyrrelser. Før dere legger ut på tur vil vi derfor påminne om at fjellet nå i mai er ei eneste stor fødestue. Vi ber derfor alle om å holde hunden i band og trekke unna om dere ser rein.

Det er vår og barmark flere steder, men oppe i fjellet er det fortsatt store mengder snø. Snømengden medfører også stor snøskredfare for både folk og dyr. De krevende forholdene oppe i fjellet har medført at reinen trekker ned mot bebyggelse og utfartsområder hvor det ofte er menneskelig aktivitet.

Båndtvang gjelder fra 1. april til 20. august.

Erstatningsplikt for påført skade

Fylkesmannen viser til reindriftslovens § 66 hvor hundens eier og besitter er erstatningspliktig for skade som hunden volder på tamrein og for utgifter og ulemper som påføres reineieren ved at hunden urettmessig jager eller skremmer rein under lovlig opphold eller flytting, uten hensyn til skyld.

Ifølge hundeloven kan reineier avlive hunder som går til angrep på dyrene.

Inngrep på stedet mot hund som jager eller angriper mv.

Hundelovens § 14b sier følgende: når en hund jager eller angriper tamrein eller husdyr som beiter lovlig, eller når hunden uprovosert angriper en annen hund, kan det utsatte dyrets eier, innehaver eller den som passer dyret, gjøre det inngrep mot hunden som fremstår som nødvendig for å avverge skade, så sant inngrepet ikke går lenger enn nødvendig og ikke utover det forsvarlige. Denne bestemmelsen kan ikke påberopes når det dyret som blir jaget eller angrepet, urettmessig er kommet inn på eiendom som hundeholderen disponerer.

Hund som utgjør klar fare for husdyr, tamrein og hjortevilt

Dersom det er slik at hund uten ledsager under båndtvang utgjør klar fare for rein, kan berørt reineier eller noen som opptrer på vegne av disse, oppta hunden, få politiet til stedet så raskt som mulig, eller om nødvendig, avlive hunden på stedet jf. hundelovens § 15.

 

 

 

Kontaktpersoner