Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag

Søknad må leveres på papir og søknadsfrist er 15. juli.

Tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag skal bidra til økt medansvar og utvikling. Herunder; bærekraft, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet.

Det skal også settes av midler til kriseberedskap.

Vilkår for å få innvilget tilskudd må reinbeitedistriktet/ tamreinlaget

  • være i drift
  • ha oversendt revisorgodkjent regnskap for foregående år
  • ha avsatt midler til kriseberedskapsfond etter forskriftens § 1-5

Reinbeitedistriktet/tamreinlaget må i tillegg ha vedtatt en distriktsplan som må være oversendt til fylkesmannen.

Det ytes særskilt tilskudd for Trollheimen.